ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 25.04.2018

Річний звіт за 2017 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2017 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1700.4 1436
Інші операційні доходи 2120 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 1700.4 1436
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (1045.6) (663.4)
Інші операційні витрати 2180 (612) (498.1)
Інші витрати 2270 (0) (0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (1657.6) (1161.5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 42.8 274.5
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 42.8 274.5

Примітки: немає


Керівник

 

(підпис)

Гадьо I.Я.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ткачук В.М.