ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 25.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Гадьо I.Я.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

23.04.2018

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 14308517
4. Місцезнаходження д/н, 79059, Львівська область, Шевченкiвський, м.Львiв, вул.Плугова, 6
5. Міжміський код, телефон та факс (032)293-61-81, (032)293-61-81
6. Електронна поштова адреса ndipa@hme.pat.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

79(2832), Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

25.04.2018

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

ndiakustyk.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

25.04.2018

(дата)