ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ" за ЄДРПОУ 14308517
Територія   за КОАТУУ 4610137500
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників, осіб 10    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 79059, Львiвська обл., Шевченкiвський р-н, м.Львiв, вул.Плугова, 6, (032)293-61-81

1. Баланс
на 31.12.2016

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 646.5 654.8
первісна вартість 1011 982 1026.3
знос 1012 (335.5) (371.5)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 646.5 654.8
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 182 182.3
у тому числі готова продукція 1103 161 161
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 12 16.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 11.6
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1.9 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 195.9 210.6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 842.4 865.4


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 288 288
Додатковий капітал 1410 612.7 612.7
Резервний капітал 1415 5.6 5.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -785.8 -511.3
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 120.5 395
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 44.2 10
розрахунками з бюджетом 1620 15.9 25.2
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 4.4 4.8
розрахунками з оплати праці 1630 10.1 20.1
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 647.3 410.3
Усього за розділом III 1695 721.9 470.4
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 842.4 865.4

Примітки: немає


Керівник

 

(підпис)

Гадьо I.Я.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ткачук В.М.