ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 19.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гадьо Iгор Ярославович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1978
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова Правлiння-Директор ВАТ "НДI ПА".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.12.2014, 3 роки
9) опис Директор здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства та вирiшення всiх питань поточної дiяльностi, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради органiзує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та звiтує перед ними; дiє вiд iменi товариства без довiреностi та представляє його в усiх установах, пiдприємствах i органiзацiях; виконує iншi обов'язки та має повноваження, необхiднi для органiзацiї ефективної роботи товариства, передбаченi законодавством, контрактом, Статутом i положеннями товариства. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди, що отримується, яка є iнформацiєю про майновий стан особи та не розголошується вiдповiдно до ст.32 Конституцiї України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.Змiн щодо посадової особи протягом звiтного року не було . Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ткачук Вiра Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1963
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Попередня посада - з 2001року - по 20.07.2012р. - головний бухгалтер ЗАТ "Народнi реєстри".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.07.2012, безстроково
9) опис Посади на iнших пiдприємствах не обiймає, виконує обов"язки згiдно з посадовою iнструкцiєю, отримує зарплату згiдно з штатним розписом. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди, що отримується, яка є iнформацiєю про майновий стан особи та не розголошується вiдповiдно до ст.32 Конституцiї України. Додаткової винагороди, наданої емiтентом , в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн щодо посадової особи протягом звiтного року не було. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чабан Олександр Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1964
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДП ДГЗIФ Укрiнмаш, радник директора, Голова Спостережної ради ВАТ "НДI ПА".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.12.2014, 3 роки
9) опис Голова Наглядової ради очолює Раду та керує її роботою щодо захисту iнтересiв i прав акцiонерiв у перервi мiж проведенням Загальних зборiв та щодо контролю i регулювання дiяльностi виконавчого органу товариства; скликає засiдання ради, головує на них, має право одного вирiшального голосу та забезпечує ведення протоколiв засiдань; звiтує перед акцiонерами на Загальних зборах; виконує iншi обов'язки та має повноваження, необхiднi для органiзацiї роботи ради в межах її компетенцiї, передбаченi законодавством, Статутом i положеннями товариства. Винагороди за виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обiймає посаду радника директора ДП ДК "Укрспецекспорт".Змiни щодо посадової особи протягом звiтного року -не було. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шулiмов Iгор Вiталiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1953
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Сокальське вiддiлення ЛОБСМЄ, завiдуючий, член Спостережної ради ВАТ "НДI ПА".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.12.2014, 3 роки
9) опис Член Наглядової ради приймає участь у роботi Ради щодо захисту iнтересiв i прав акцiонерiв у перервi мiж проведенням Загальних зборiв та щодо контролю i регулювання дiяльностi виконавчого органу товариства; бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, вiдненсених до компетенцiї ради; виконує iншi обов'язки та має повноваження, передбаченi законодавством, Статутом i положеннями товариства. Винагороди за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обiймає посаду завiдуючого Сокальське вiддiлення ЛОБСМЄ.Змiни щодо посадової особи протягом звiтного року -не було. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нiкiтiн Вiталiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1960
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ЗРВ ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", член Спостережної ради ВАТ "НДI ПА".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.12.2014, 3 роки
9) опис Член Наглядової ради приймає участь у роботi Ради щодо захисту iнтересiв i прав акцiонерiв у перервi мiж проведенням Загальних зборiв та щодо контролю i регулювання дiяльностi виконавчого органу товариства; бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, вiдненсених до компетенцiї ради; виконує iншi обов'язки та має повноваження, передбаченi законодавством, Статутом i положеннями товариства. Винагороди за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає..Змiни щодо посадової особи протягом звiтного року -не було. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорГадьо Iгор Ярославович-, -, -000000
Головний бухгалтерТкачук Вiра Михайлiвна-, -, -000000
Голова Наглядової радиЧабан Олександр Анатолiйович-, -, -41823236.31418232000
Член Наглядової радиШулiмов Iгор Вiталiєвич-, -, -1011468.78101146000
Член Наглядової радиНiкiтiн Вiталiй Iванович-, -, -357823.135782000
Усього 555160 48.19 555160 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.