ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 19.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 505.6 646.5 0 0 505.6 646.5
будівлі та споруди 505.6 646.5 0 0 505.6 646.5
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 505.6 646.5 0 0 505.6 646.5
Опис Залишкова вартiсть основних засобiв на дату Балансу становить 646,5 тис.грн. Орендованих засобiв немає. Арештованого майна також немає. Первiсну вартiсть основних засобiв складає їх iсторична (фактична) собiвартiсть.Станом на 31 грудня 2015 року вартiсть основних засобiв вiдображена в балансi товариства за їх iсторичною собiвартiстю зменшеною на суму амортизацiї.
Класифiкацiя та оцiнка основних засобiв, вiдображених у складi необоротних активiв балансу Товариства, вiдповiдають вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби". Первiсну вартiсть основних засобiв у сумi 982 тис. грн. складає їх iсторична (фактична) собiвартiсть. Амортизацiя основних засобiв у 2015 р. нараховувалась за прямолiнiйним методом виходячи iз встановлених строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв. На дату балансу накопичений знос основних засобiв складає 335,5 тис. грн. Протягом звiтного перiоду в структурi основних засобiв вiдбулись наступнi змiни - проведено капiтальний ремонт примiщення будiвлi А-4 на загальну суму 171,7 тис.грн. - нараховано амортизацiї в розмiрi 30,8 тис. грн. Переоцiнка основних засобiв протягом звiтного перiоду не проводилася.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 120.5 269.4
Статутний капітал (тис.грн.) 288 288
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 288 288
Опис Станом на 31.12.2015р. чистi активи ПрАТ "Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики" дорiвнюють 120,5 тис. грн., що є мешi вiд розмiру статутного капiталу товариства на 167,5 тис. грн., тобто знаходяться поза межами дiючого за-конодавства.

Отже, вартiсть чистих активiв Товариства не вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Вартiсть чистих активiв товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв товариств", якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485.
Висновок Товариство не вiдповiдає вимогам ч.3. ст.155. Цивiльного кодексу України