ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 21.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2014 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 953.1 872.3
Інші операційні доходи 2120 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 953.1 872.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (750.8) (0)
Інші операційні витрати 2180 (272.4) (1009.3)
Інші витрати 2270 (1.2) (2.2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (1024.4) (1011.5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -71.3 -139.2
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -71.3 -139.2

Примітки: немає


Керівник

 

(підпис)

Гадьо I.Я.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ткачук В.М.