ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 21.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ" за ЄДРПОУ 14308517
Територія   за КОАТУУ 4610137500
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників, осіб 10    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 79059, Львiвська обл., Шевченкiвський р-н, м.Львiв, вул.Плугова, 6, (032)293-61-81

1. Баланс
на 31.12.2014

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 495.2 505.6
первісна вартість 1011 787.5 810.3
знос 1012 (292.3) (304.7)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 495.2 505.6
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 194.1 197.9
у тому числі готова продукція 1103 161 161
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 22.2 32.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 1.7
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 161.3 165.1
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0.6 0.3
Витрати майбутніх періодів 1170 0.3 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 378.5 397.9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 873.7 903.5


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 288 288
Додатковий капітал 1410 612.7 612.7
Резервний капітал 1415 5.6 5.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -565.6 -636.9
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 340.7 269.4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 0 0
розрахунками з бюджетом 1620 16.6 19.2
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 10.7 9.9
розрахунками з оплати праці 1630 37.4 22.5
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 468.3 582.5
Усього за розділом III 1695 533 634.1
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 873.7 903.5

Примітки: немає


Керівник

 

(підпис)

Гадьо I.Я.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ткачук В.М.