ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 21.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 23.04.2014
Кворум зборів** 36.31
Опис Загальнi збори не вiдбулися внаслiдок вiдсутностi необхiдного кворуму.
Перелiк питань, що виносилися на загальнi збори:
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв.
2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв.
4. Розгляд звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011-2013роки та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Розгляд звiту Спостережної (Наглядової) ради за 2011-2013 роки та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2011-2013 роках. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновкiв Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2011-2013 роках
7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011, 2012 та 2013 роки.
8. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк.
9. Про розподiл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збиткiв) за пiдсумками роботи у 2011- 2013 роках, встановлення порядку виплати дивiдендiв.
10. Прийняття рiшення про змiну типу та найменування товариства.
11. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.
12. Про затвердження нової редакцiї положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства.
13. Про затвердження нової редакцiї положення про Наглядову раду Товариства.
14. Про затвердження нової редакцiї положення про Правлiння Товариства.
15. Про затвердження нової редакцiї положення про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) Товариства.
16. Про дострокове вiдкликання Спостережної (Наглядової) ради Товариства в повному складi та дострокове припинення повноважень Голови та членiв Спостережної (Наглядової) ради Товариства.
17. Про розiрвання цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), укладених з Головою та членами Спостережної (Наглядової) ради Товариства та обрання особи, як уповноважується на розiрвання договорiв (контрактiв) з ними.
18. Про затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства.
19. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
20. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
21.Про затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
22. Про дострокове вiдкликання Правлiння Товариства в повному складi та дострокове припинення повноважень Голови та членiв Правлiння та осiб, якi тимчасово виконують їх обов`язки.
23. Про розiрвання контрактiв з Головою та членами Правлiння Товариства.
24. Про затвердження кiлькiсного складу виконавчого органу Товариства.
25. Про обрання членiв виконавчого органу Товариства.
26. Про обрання Голови виконавчого органу Товариства.
27. Про укладення контрактiв з Головою та членами виконавчого органу Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контрактiв з Головою та членами виконавчого органу Товариства.
28. Про дострокове вiдкликання Ревiзiйної комiсiї Товариства в повному складi та дострокове припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
29. Про розiрвання договорiв, укладених з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства та обрання особи, як уповноважується на розiрвання договорiв з ними.
30. Про затвердження кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.
31. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства.
32. Про обрання Голови Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства.
33. Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства.
34. Про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства.

Пропозицiї про включення додаткових питань до порядку денного не поступали. Пропозицii (проекти рiшень) до перелiку питань порядку денного внесено Спостережною радою. Збори скликано за iнiцiативою Спостережної ради Товариства.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 01.12.2014
Кворум зборів** 93.49
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв, Голови та секретаря загальних зборiв.
2. Прийняття рiшення про змiну типу та найменування товариства.
3. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.
4.Про затвердження положень про Загальнi збори акцiонерiв, Про Наглядову раду, Про виконавчий орган.
5.Про дострокове вiдкликання, припинення повноважень голiв та членiв Спостережної (Наглядової) ради, Правлiння, Ревiзiйної комiсiї.
6. Про обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання Голови та членiв виконавчого органу Товариства.

Пропозицiї про включення додаткових питань до порядку денного не поступали. Пропозицii (проекти рiшень) до перелiку питань порядку денного внесено Спостережною радою. Збори скликано за iнiцiативою Спостережної ради Товариства. За результатами розгляду питань порядку денного - прийнято рiшення по кожному питанню та викладено у протоколi загальних зборiв.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.