ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 21.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гадьо Iгор Ярославович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1978
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова Правлiння-Директор ВАТ "НДI ПА".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.12.2014, 3 роки
9) опис Повноваження та обов"язки встановлено статутом товариства, отримує зарплату згiдно з штатним розписом. Додаткової винагороди, наданої емiтентом , в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Посад в iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн щодо посадової особи протягом звiтного року не було.Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ткачук Вiра Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1963
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Попередня посада - з 2001року - по 20.07.2012р. - головний бухгалтер ЗАТ "Народнi реєстри".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.07.2012, безстроково
9) опис Посади на iнших пiдприємствах не обiймає, виконує обов"язки згiдно з посадовою iнструкцiєю, отримує зарплату згiдно з штатним розписом. Додаткової винагороди, наданої емiтентом , в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн щодо посадової особи протягом звiтного року не було. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чабан Олександр Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1964
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДП ДГЗIФ Укрiнмаш, радник директора, Голова Спостережної ради ВАТ "НДI ПА".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.12.2014, 3 роки
9) опис Обiймає посаду радника директора ДП ДК "Укрспецекспорт", виконує обов"язки згiдно з Статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагороди, наданої емiтентом , в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн щодо посадової особи протягом звiтного року не було. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шулiмов Iгор Вiталiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1953
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Сокальське вiддiлення ЛОБСМЄ, завiдуючий, член Спостережної ради ВАТ "НДI ПА".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.12.2014, 3 роки
9) опис Обiймає посаду завiдуючого Сокальське вiддiлення ЛОБСМЄ, виконує обов"язки згiдно з Статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагороди, наданої емiтентом , в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн щодо посадової особи протягом звiтного року не було. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нiкiтiн Вiталiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1960
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ЗРВ ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", член Спостережної ради ВАТ "НДI ПА".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.12.2014, 3 роки
9) опис Обiймає посаду Директора ЗРВ ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", виконує обов"язки згiдно з Статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагороди, наданої емiтентом , в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн щодо посадової особи протягом звiтного року не було. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорГадьо Iгор Ярославович-, -, -000000
Головний бухгалтерТкачук Вiра Михайлiвна-, -, -000000
Голова Наглядової радиЧабан Олександр Анатолiйович-, -, -41823236.31418232000
Член Наглядової радиШулiмов Iгор Вiталiєвич-, -, -564424.956442000
Член Наглядової радиНiкiтiн Вiталiй Iванович-, -, -10.000081000
Усього 474675 41.21008 474675 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.