ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 21.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 495.2 505.6 0 0 495.2 505.6
будівлі та споруди 495.2 505.6 0 0 495.2 505.6
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 495.2 505.6 0 0 495.2 505.6
Опис Класифiкацiя та оцiнка основних засобiв, вiдображених у складi необоротних активiв балансу Товариства, вiдповiдають вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби". Станом на 31 грудня 2014 року вартiсть основних засобiв вiдображена в балансi товариства за їх iсторичною собiвартiстю зменшеною на суму амортизацiї. Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2014 року становить 301,7тис.грн., залишкова вартiсть 505,6тис.грн. Накопичена амортизацiя складає 36,8% первiсної вартостi основних засобiв. Вiдповiдно до обраної Товариством облiкової полiтики, нарахування амортизацiї основних засобiв та проводилося iз застосуванням прямолiнiйного методу.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 269.4 340.7
Статутний капітал (тис.грн.) 288 288
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 288 288
Опис Результат порiвняння вартостi чистих активiв (269,4 тис. грн.) та статутного капiталу (288 тис. грн.) свiдчить про те, що вартiсть чистих активiв Товариства є меньшою вiд його статутного капiталу, тобто наявнi застереження, передбаченi частиною 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. №435-IV.

Отже, вартiсть чистих активiв Товариства не вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Вартiсть чистих активiв товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв товариств", якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485.
Висновок Товариство не вiдповiдає вимогам ч.3. ст.155. Цивiльного кодексу України