ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 14.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Колегiя - Цiннi папери"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 32962682
Місцезнаходження д/н, м. Київ, д/в, м.Київ, 04208, пр-т В.Порика, 7-Б (Лiтера А)
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263323
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.09.2013
Міжміський код та телефон (044)463-3553
Факс 463-3553
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Послуги надаються на пiдставi договору про вiдкриття та обслуговування рахункiв у цiнних паперах №1030 вiд 07.12.2012р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, м. Київ, д/в, м.Київ, 01001, вул. Б.Грiнченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40
Факс 279-13-25
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
Опис Послуги надаються на пiдставi договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв №Е-4911 вiд 27.11.2012р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТзОВ "Аудиторська фiрма "Прикарпатаудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23882988
Місцезнаходження д/н, Львівська область, д/в, м.Львiв, 79007, вул.городоцька, 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1151
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 032 245 2094
Факс 032 245 2094
Вид діяльності аудит
Опис Товариство користується послугами аудиторiв, одноразово для складення висновку по рiчнiй фiнансовiй звiтностi. Договiр на кожну послугу щоразу укладається новий.