ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 14.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2013
Кворум зборів** 54.316
Опис Перелiк питань, що виносилися на голосування (порядок денний):
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборiв Товариства.
3. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв Товариства.
4. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2011-2012роках та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Спостережної (Наглядової) ради за 2011-2012 роки та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2011-2012 роки та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 та 2012 рiк.
8. Визначення основних напрямiв дiяльностi на 2013 рiк.
9. Про розподiл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збиткiв) за пiдсумками роботи у 2011 та 2012 роках, встановлення порядку виплати дивiдендiв.
10. Прийняття рiшення про змiну типу та найменування товариства.
11. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.
12. Затвердження положень про загальнi збори, Наглядову раду, виконавчий орган, Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) Товариства.
13.Вiдкликання (дострокове припинення повноважень) Голови Правлiння-Директора та членiв Правлiння, Голови та членiв Спостережної (Наглядової) ради, Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї.
14. Про утворення Наглядової ради, визначення її кiлькiсного складу та обрання членiв наглядової ради. Про затвердження умов договорiв з членами наглядової ради.
15. Про утворення та обрання виконавчого органу. Про затвердження умов договору з головою та членами виконавчого органу.
16. Про утворення та обрання ревiзiйної комiсiї (ревiзора). Про затвердження умов договору з головою та членами ревiзiйної комiсiї (ревiзором).
17. Про схвалення значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року.

Пропозицiї про включення додаткових питань до порядку денного не поступали. Збори скликано за iнiцiативою Наглядової ради Товариства. Загальнi збори розглянули питання порядку денного.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.