ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 14.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова правлiння-Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гадьо Iгор Ярославович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1978
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** перший заступник Голови Правлiння-Директора ВАТ "НДI ПА"
8) дата обрання та термін, на який обрано 05.12.2011, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки вiдповiдно до статуту товариства, окремої матерiальної винагороди посадова особа не отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ткачук Вiра Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1963
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Попередня посада - з 2001року - по 20.07.2012р. - головний бухгалтер ЗАТ "Народнi реєстри".
8) дата обрання та термін, на який обрано 20.07.2012, безстроково
9) опис Повноваження та обов'язки вiдповiдно до посадової iнструкцiї, окремої матерiальної винагороди посадова особа не отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.


1) посада Голова Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чабан Олександр Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1964
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДП ДГЗIФ Укрiнмаш, радник директора
8) дата обрання та термін, на який обрано 14.04.2011, 5рокiв
9) опис Повноваження та обов'язки вiдповiдно до статуту товариства, окремої матерiальної винагороди посадова особа не отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шулiмов Iгор Вiталiєвич
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1953
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Сокальське вiддiлення ЛОБСМЄ, завiдуючий
8) дата обрання та термін, на який обрано 14.04.2011, 5рокiв
9) опис Повноваження та обов'язки вiдповiдно до статуту товариства, окремої матерiальної винагороди посадова особа не отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нiкiтiн Вiталiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1960
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "ВТБ Банк", керуючий вiддiлення №2
8) дата обрання та термін, на який обрано 14.04.2011, 5рокiв
9) опис Повноваження та обов'язки вiдповiдно до статуту товариства, окремої матерiальної винагороди посадова особа не отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Панькевич Орест Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1944
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова Правлiння ВАТ "НДI ПА"
8) дата обрання та термін, на який обрано 14.04.2011, 5рокiв
9) опис Повноваження та обов'язки вiдповiдно до статуту товариства, окремої матерiальної винагороди посадова особа не отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.


1) посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чабан Iрина Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1976
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТзОВ <Арiадна>
8) дата обрання та термін, на який обрано 14.04.2011, 5рокiв
9) опис Повноваження та обов'язки вiдповiдно до статуту товариства, окремої матерiальної винагороди посадова особа не отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нестерова Зiнаїда Сергiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1940
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ <НДI ПА>.
8) дата обрання та термін, на який обрано 14.04.2011, 5рокiв
9) опис Повноваження та обов'язки вiдповiдно до статуту товариства, окремої матерiальної винагороди посадова особа не отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шевченко Тетяна Iванiвна,
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1962
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Виконавчий директор Львiвської обл. фонду соцстраху i тимчасової втрати працездатностi.
8) дата обрання та термін, на який обрано 14.04.2011, 5рокiв
9) опис Повноваження та обов'язки вiдповiдно до статуту товариства, окремої матерiальної винагороди посадова особа не отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiння-ДиректорГадьо Iгор Ярославович-, -, -000000
Головний бухгалтерТкачук Вiра Михайлiвна-, -, -000000
Голова Спостережної радиЧабан Олександр Анатолiйович-, -, -41823236.31418232000
Член Спостережної радиШулiмов Iгор Вiталiєвич-, -, -564424.956442000
Член Спостережної радиНiкiтiн Вiталiй Iванович-, -, -10.000081000
Член ПравлiнняПанькевич Орест Васильович-, -, -391583.439158000
Голова Ревiзiйної комiсiїЧабан Iрина Анатолiївна-, -, -38885133.75388851000
Член Ревiзiйної комiсiїНестерова Зiнаїда Сергiївна-, -, -60000.526000000
Член Ревiзiйної комiсiїШевченко Тетяна Iванiвна,-, -, -297462.5829746000
Усього 938430 81.46008 938430 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.