ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 14.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
АТЗТ "Лiквiднi цiннi папери"22332530д/н, Львівська область, д/в, 79008, м.Львiв, вул.пiдвальна, 9/130.17
ЗАТ "ВIФ "Южная звезда"20723887д/н, Автономна Республіка Крим, д/в, 99000, м.Севастополь, вул.Очакiвцiв,360.105
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
97 фiзичних осiб-, -, -99.725
Усього 100

___________

* Заповнювати не обов'язково.