ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 14.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААВ №481380
3. Дата проведення державної реєстрації 06.02.1995
4. Територія (область)* Львівська область
5. Статутний капітал (грн) 287969.25
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 11
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - Надання в оренду й експуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

д/в - д/в

д/в - д/в

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК"
2) МФО банку 320843
3) Поточний рахунок 26007032981
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/в
5) МФО банку д/в
6) Поточний рахунок д/в