ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 14.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТзОВ "Аудиторська фiрма "Прикарпатаудит
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23882988
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м.Львiв 79007, вулиця Городоцька,
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1151, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) ТзОВ "Аудиторська фiрма "Прикарпатаудит" Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1151 видано за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 року №98 Львiв 79007, вулиця Городоцька, 8, поверх 2, тел./факс: + 38 032 245 2094 office@pkt-audit.com.ua, www.pkt-audit.com.ua Звiт незалежних аудиторiв щодо фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства "Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики" за рiк, що закiнчився 31.12.2013 року Власникам цiнних паперiв, керiвництву та власникам ВАТ "Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики" Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. (повне найменування: Вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики" код за ЄДРПОУ: 14308517; дата державної реєстрацiї: 06 лютого 1995 року; мiсцезнаходження: 79059, м. Львiв, вул. Плугова,буд.6) Ми, незалежна аудиторська фiрма "Прикарпатаудит" (надалi - "ми", або "аудитори"), на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №№1151, виданого за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року №98, та договору №12 вiд 19 грудня 2013 року, в перiод з 05 квiтня 2014 року до 07 квiтня 2014 року, виконали аудит фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства "Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики" (надалi - "Товариство") за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, в складi Балансу (звiту про фiнансовий стан), Звiту про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд),звiту про рух грошових коштiв,звiту про власний капiтал та примiток до фiнансової звiтностi, що складенi вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi ("МСФЗ"). Вiдповiдальнiсть керiвництва Товариства за фiнансовi звiти Керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та вимог чинного законодавства України, за достовiрнiсть i повноту вiдображення фактичних фiнансово-господарських операцiй в регiстрах бухгалтерського облiку, а також за достовiрнiсть наданих для перевiрки первинних документiв. Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв на предмет вiдсутностi суттєвих помилок, незалежно вiд їх причин (шахрайство чи помилка); вибiр та застосування належної облiкової полiтики та пiдготовку облiкових оцiнок, що є коректними за даних обставин. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашим обов'язком є висловити власну думку щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на основi проведеного нами аудиту. Ми виконали аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти зобов'язують нас дотримуватися етичних вимог та планувати i проводити аудит таким чином, щоб отримати об?рунтовану впевненiсть у тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит стосується виконанням процедур, метою яких є отримання даних щодо сум у фiнансових звiтах. Якi саме процедури обрати, залежить вiд рiшення аудитора, включно iз оцiнюванням ризикiв не виявлення суттєвих викривлень у фiнансових звiтах, незалежно вiд їх причин (шахрайство чи помилка). Пiд час оцiнювання ризику аудитор розглядає внутрiшнiй контроль, що має вiдношення до пiдготовки та представлення фiнансових звiтiв, для розробки процедур аудиту, якi є вiдповiдними до ситуацiї, а не для того, щоб скласти думку про ефективнiсть внутрiшнього контролю Товариства. Аудит також включає оцiнювання застосовуваних принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих облiкових оцiнок, здiйснених керiвництвом, а також оцiнювання подання фiнансових звiтiв в цiлому. Ми вважаємо, що виконаний нами аудит дає об?рунтовану пiдставу для висловлення нашої думки та формування цього звiту у вiдповiдностi до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiї мiсцевої позики), що затвердженi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1360 вiд 29.09.2011р. та зареєстрованi в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за № 1358/20096. Основа для модифiкацiї Окремi випадки невiдповiдностi фiнансової звiтностi Товариства вимогам МСФЗ розкрито в п.3.1;3.2;3.3;6.2 доданої до цього аудиторського звiту iнформацiї. Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв оскiльки аудит був призначений пiсля дати її проведення. Товариство не створювало резерв сумнiвних боргiв. Умовно-позитивний висновок На нашу думку, окрiм можливого наслiдку впливу на фiнансовi звiти факту, про який йдеться вище, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013 року, результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за 2013 рiк згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової Звiтностi ("МСФЗ"). Додатковий параграф Вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiї мiсцевої позики), що затвердженi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1360 вiд 29.09.2011р. та зареєстрованi в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за № 1358/20096. До цього висновку додається iнформацiя про: 1. Окремi вiдомостi про Товариство; 2. Стан бухгалтерського облiку Товариства; 3. Класифiкацiю та оцiнку активiв; 4. Класифiкацiю та оцiнку зобов'язань; 5. Класифiкацiю та оцiнку власного капiталу; 6. Реальнiсть фiнансових результатiв дiяльностi вiдображених у фiнансовiй звiтностi; 7. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства; 8. Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 9. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, в тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства; 10. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства; 11. Iнформацiя про фiнансовий стан Товариства. Директор ТзОВ "Аудиторська фiрма "Прикарпатаудит" Володимир Кондро (сертифiкат серiї "А" №000742 вiд 25.01.1996р.) Мiсто Львiв. 07 квiтня 2014 року 1. Основнi вiдомостi про Товариство Повне найменування: : Вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики" Дата державної реєстрацiї: 14 серпня 2012 року. Вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики" зареєстроване Департаментом економiчної полiтики та ресурсiв Львiвської мiської Ради народних депутатiв 06 лютого 1995 року, реєстрацiйний № 1 415 120 0000 013802. Основними видами дiяльностi пiдприємства за перiод проведення аудиту було: Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. Форма власностi - приватна. Управлiння та контроль за дiяльнiстю товариства здiйснюють: - загальнi збори (товариства) - вищий орган управлiння - правлiння товариства в складi 3 осiб, голова правлiння Гадьо I.О. - наглядова Рада в складi 3 осiб, голова Чабан О.А. - ревiзiйна комiсiя в складi 3 осiб. 2. Стан бухгалтерського облiку Товариства При веденнi бухгалтерського облiку та пiдготовцi фiнансових звiтiв товариство дотримується принципiв автономностi, безперервної дiяльностi, перiодичностi, iсторичної (фактичної) собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi, превалювання змiсту над формою, єдиного грошового вимiрника. Пiдприємство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного їх вiдображення. Статистична, фiнансова та податкова звiтнiсть складається та подається до вiдповiдних державних органiв своєчасно. Наказом по товариству вiд 25 листопада 2013 року №1/Б проведена iнвентаризацiя основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв. 3. Класифiкацiя та оцiнка активiв 3.1. Основнi засоби, iншi необоротнi матерiальнi активи та їх знос (амортизацiя) Облiк основних засобiв здiйснюється Товариством вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 16 "Основнi засоби". Згiдно з принципами облiкової полiтики, що використовується Товариством, вартiсну межу для об'єктiв, термiн корисного використання яких перевищує 1 рiк, якi вiдносяться до складу основних засобiв, встановлено в сумi, що перевищує 2500грн. Одиницею облiку визначається окремий об'єкт основних засобiв. Данi щодо вартостi основних засобiв Пiдприємства. тис.грн. Рахунок Сальдо по Дт на 01.01.2013р. (тис.грн.) (первiсна вартiсть) Сальдо по Дт на 31.12.2013р. (тис.грн.) (первiсна вартiсть) Код Назва 103 Основнi засоби В тому числi:незавершене будiвництво 577.6 - 743.0 104 Машини та обладнання 13.1 13.1 105 Транспортнi засоби - - 106 Iнструменти, прилади та iнвентар 17.8 17.8 109 Iншi основнi засоби - - 11 Iншi необоротнi матерiальнi активи - - 112 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 12.5 10.7 100 Iнвестицiйна нерухомiсть Згiдно МСБО №40 не визначена Згiдно МСБО №40 не визначена Станом на 31 грудня 2013 року вартiсть основних засобiв вiдображена в балансi товариства за їх iсторичною собiвартiстю зменшеною на суму амортизацiї. Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2013 року становить 279.6тис.грн., залишкова вартiсть 494.3тис.грн. Накопичена амортизацiя складає 36,1% первiсної вартостi основних засобiв. Вiдповiдно до обраної Товариством облiкової полiтики, нарахування амортизацiї основних засобiв та проводилося iз застосуванням прямолiнiйного методу. 3.2.Запаси Порядок визнання та первiсна оцiнка запасiв у товариствi вiдповiдає вимогам Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 2 "Запаси". На дату балансу запаси вiдображаються у звiтностi за собiвартiстю придбання. Станом на 31 грудня 2013 року на балансi пiдприємства рахуються запаси на суму 194.0тис.грн. в тому числi - рядок 1101 балансу: б.рах 201"сировина" 33.0тис.грн в тому числi будiвельнi матерiали. - рядок 1103 балансу: б.рах 26 "Готова продукцiя" - 161.0тис.грн. На залишку рахується вертолiтна станцiя - ВГС-3("Галас"), яка передана на зберiгання Київському державному НII гiдроприборiв (м. Київ) (акт прийомки - передачi вiд 17.08.2006 року). Пiдтвердження наявностi станцiї на зберiганнi зберiгачем станом на 31грудня 2013 року - не має. 3.3. Дебiторська заборгованiсть Визнання i оцiнка дебiторської заборгованостi вiдповiдає вимогам Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Станом на 31 грудня 2013 року по рядку 1125 балансу дебiторська заборгованiсть склала 22.0тис.грн в тому числi: - по бал.рах.36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" в сумi 20.0тис.грн - заборгованiсть за оренду примiщень. - по рядку 1130 балансу (б.рахунок №371 "Розрахунки за виданими авансами" рахується заборгованiсть в сумi 161.0тис.грн. По даних аналiтичного облiку товариства назва контрагента(iв) та дата виникнення заборгованостi вiдсутня. Звiрка з контрагентами по даному балансовому рахунку, не проводилась. 3.4. Грошовi кошти в нацiональнiй валютi Залишок грошових коштiв на поточному рахунку товариства в нацiональнiй валютi по Балансу пiдприємства складає 1.0тис. грн., що вiдповiдає даним аналiтичного i синтетичного облiку. 4. Класифiкацiя та оцiнка зобов'язань 4.1. Поточнi зобов'язання Визнання i оцiнка зобов'язань вiдповiдає вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Поточнi зобов'язання облiковуються за сумою погашення. По рядку 1690 Балансу заборгованiсть склала - 468.0тис.грн в тому числi: - по балансовому рахунку 685 "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" 465.0тис.грн - заборгованiсть за надану позику товариству фiзичною особою в 2013 роцi. В сумi зобов'язань рахується заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 17.0тис.грн.; Розрахунки по соцiальному страхуванню - 11.0тис.грн; Розрахунки по оплатi працi - 37.0тис.грн. Забезпечення майбутнiх витрат на виплату вiдпускних згiдно МСФЗ 19 "Виплата працiвникам" не проводилось. Загальна сума зобов'язань склала - 533.0тис.грн.грн. Кредиторська заборгованiсть реальна, пiдтверджена даними аналiтичного облiку. 5. Класифiкацiя та оцiнка власного капiталу 5.1. Правильнiсть та адекватнiсть визначення власного капiталу, його структури та призначення Станом на 31.12.2013 року величина власного капiталу, вiдображеного в Балансi товариства становить - 341.0тис.грн. Власний капiтал складається зi статутного капiталу в сумi 288.0тис.грн, непокритого збитку - 566.0тис.грн,резервного капiталу - 6.0тис.грн.,додаткового капiталу - в сумi 613.0тис.грн. 5.2. Величина статутного капiталу згiдно з установчими документами, склад та структура внескiв учасникiв Товариство засноване згiдно з наказом Мiнiстерства машинобудування,вiйськово-промислового комплексу та конвертацiї України вiд 30.06.94 №1008 шляхом перетворення державного пiдприємства "Державний науково-дослiдний iнститут прикладної акустики" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України вiд 15 червня 1993 року №210/9 "Про корпоратизацiю пiдприємств". Розмiр статутного капiталу вiдкритого акцiонерного товариства, зафiксований в установчих документах, становить 287969 грн. 25 коп. Статутний фонд товариства подiлений на 1151877 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Акцiонерами товариства є 99 фiзичнi особи, якi володiють 1151877 акцiй. 6. Реальнiсть фiнансових результатiв дiяльностi вiдображених у фiнансовiй звiтностi 6.1. Визнання та облiк доходiв Визнання та облiк доходiв товариства проводиться вiдповiдно Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 18 "Дохiд". Чистий дохiд товариства за 2013 рiк склав - 872.0тис.грн. i зменшився проти даних 2012 року на 35.0тис.грн. Основними доходами товариства були доходи вiд реалiзацiї товарiв i здачi в оренду примiщень. 6.2. Витрати виробництва та обiгу Визнання та оцiнка витрат вiдповiдає вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Витрати в бухгалтерському облiку товариства вiдображаються одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Для облiку витрат товариство використовує рахунки класу 9 "Витрати дiяльностi". Склад адмiнiстративних витрат, iнших операцiйних витрат та фiнансових витрат вiдповiдає вимогам П(С)БО 16. Витрати обiгу за 2013 рiк склали - 1011.0тис.грн. , в тому числi:адмiнiстративнi витрати-1008тис.грн, iншi операцiйнi витрати - 1.0тис.грн, iншi витрати - 2.0тис.грн. Згiдно даних бухгалтерського облiку собiвартiсть оренди на балансових рахунках не вiдображалася. 6.3. Результати фiнансової дiяльностi товариства За наслiдками дiяльностi у 2013 роцi товариством допущено збиток в сумi - 139.0тис.грн. Станом на 31 грудня 2013 року нерозподiлений прибуток товариства склав - 53.0тис.грн Вiдображений у фiнансовiй звiтностi результат дiяльностi товариства вiдповiдає даним синтетичного облiку. 7. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного Кодексу України. 8. Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" Виконання значних правочинi,якi б перевищували 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариством за даними останньої рiчної звiтностi фiнансової звiтностi не здiйснювалося. 9. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, в тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту. Станом на 31.12.2013 року акцiями Товариства володiли акцiонери - фiзичнi особи. Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно до статтi 8 Статуту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв 29 квiтня 2003року. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Положеннями, якi затвердженi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв: Регламент Загальних зборiв акцiонерiв, Положення про Правлiння, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревiзiйну комiсiю. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства" - до 30 квiтня. Термiн проведення загальних зборiв акцiонерiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк на 23 квiтня 2014 року. У Статутi Товариства не передбачено обрання корпоративного секретаря, тому у 2013 роцi Товариство не обирало корпоративного секретаря. В Статутi Товариства не передбачено щодо запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався Наглядовою радою. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що система корпоративного управляння створена, але вимагає подальшого удосконалення. Iснує необхiднiсть приведення вимог дiючого Статуту у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" Система внутрiшнього контролю в Товариствi за винятком згаданих обставин створена та дiє. 10. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд шахрайством для цiлей МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора по розгляду шахрайства i помилок в ходi аудиту фiнансової звiтностi" i MCA 240А "Шахрайство i помилки" розумiються умиснi дiї, здiйсненi однiєю особою або групою осiб керiвного складу, спiвробiтниками економiчного суб'єкта, а також третiми особами, спричинили за собою спотворене представлення результативних показникiв в бухгалтерськiй (фiнансовою) звiтностi. Аудит включав виконання процедур, якi направленi на отримання аудиторських доказiв стосовно сум та iнформацiї, яка розкрита у фiнансових звiтах. В процесi планування i проведення аудиторських процедур, а також при оцiнцi їх результатiв нами враховано ризик iстотних спотворень бухгалтерської (фiнансовою) звiтностi, який може виникнути як в результатi шахрайства, так i в результатi помилок. Отже, вибiр процедур базується на судженнях аудитора, включаючи оцiнку ризику, суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Пiд час оцiнки цих ризикiв ми розглядали заходи внутрiшнього контролю Товариства щодо пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв для розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають обставинам. Нами було здiйснено запити керiвництву Товариства стосовно того, що фiнансовi звiти ВАТ "Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики" можуть мiстити суттєвi викривлення внаслiдок шахрайства. Зокрема, нами дослiджувалися процеси, якi використовуються управлiнським персоналом для iдентифiкацiї та реагування на ризики суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства, включаючи конкретнi iдентифiкованi ризики шахрайства, або рахунки та залишки на рахунках, класах операцiй чи розкриттях, для яких може iснувати ризик шахрайства. Окрiм цього, нами вивчалася прийнятий Товариством порядок iнформування управлiнським персоналом найвищого керiвництва Товариства щодо процесiв iдентифiкацiї та реагування на ризики шахрайства, а також щодо порядку iнформування управлiнським персоналом працiвникiв пiдприємства про свої погляди на практику ведення бiзнесу та етичну поведiнку. Нас було проiнформовано, що протягом аудитованого перiоду, пiсля дати фiнансової звiтностi, а також протягом двох рокiв до аудитованого перiоду випадкiв судового обвинувачення в шахрайствi та або внутрiшнiх розслiдувань випадкiв шахрайства не було. Керiвництво оцiнює ризик того, що фiнансова звiтнiсть може бути суттєво викривлена через шахрайство як мiнiмальний. Також нами встановлено, що Керiвництвом компанiї проводиться робота по вдосконаленню системи внутрiшнього контролю через запровадження принципiв формалiзацiї (документування) всiх виробничих та управлiнських процесiв, включаючи iнформацiйнi потоки, чiткого розподiлу обов'язкiв та посадових iнструкцiй персоналу, запровадження технiчних (електронних) засобiв контролю, проведення iнвентаризацiй та звiрок розрахункiв. При iдентифiкацiї ризику шахрайства нами було здiйснено пошук незвичайних операцiй, проаналiзовано можливий незвичайний тиск, що робиться як внутрiшнiм, так i зовнiшнiм середовищем, враховано складнiсть в отриманнi достатнiх i доречних аудиторських доказiв тощо. Таким чином, в результатi проведених аудиторських процедур, вважаємо, що ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства є мiнiмальним. 11. Iнформацiя про фiнансовий стан Товариства Показники фiнансового стану Вiдкритого акцiонерного товариства "Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики", розрахованi на пiдставi показникiв фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2013 року, свiдчать про погiршення фiнансового стану товариства. До цiєї iнформацiї додається Довiдка про фiнансовий стан станом на 31.12.2013 року. Директор ТзОВ "Аудиторська фiрма "Прикарпатаудит" Володимир Кондро (сертифiкат серiї "А" №000742 вiд 25.01.1996р.) Додаток до аудиторського висновку вiд 07 квiтня 2014 року ДОВIДКА про фiнансовий стан Вiдкритого акцiонерного товариства "Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики", (за балансом, складеним товариством станом на 31.12.2013 року) Фiнансовий стан публiчного акцiонерного товариства 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (КЛ 3), що характеризує те, наскiльки ймовiрне негайне погашення поточних зобов'язань за рахунок грошових коштiв i їх еквiвалентiв та поточних фiнансових iнвестицiй: рядок 1160 + рядок 1165 КЛ 1 = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = 0.01 пiдсумок роздiлу IV пасиву Теоретичне оптимальне значення КЛ 3 - є в межах 0,2 - 0,25. 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) (КЛ 1), що характеризує те, наскiльки ймовiрне погашення поточних зобов'язань за рахунок оборотних активiв: пiдсумок роздiлу II активу + рядок 1170 КЛ 2 = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . = 1.11 пiдсумок роздiлу IV пасиву + рядок Теоретичне оптимальне значення КЛ 2 є в межах 1,0 - 2,0. 3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) (КФС), що визначає спiввiдношення власних коштiв (власного капiталу) до вартостi майна: пiдсумок роздiлу I пасиву КФС = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = 0.39 Роздiл I активу + роздiл IIАктиву Теоретичне оптимальне значення КФС - є в межах 0,25 - 0,5. 4. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) (КСК), що характеризує розмiр залучених коштiв на 1 грн. власних коштiв (власного капiталу): пiдсумок роздiлу III пасиву + пiдсумок роздiлу IV пасиву КСК= _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = 1.57 Пiдсумок роздiлу I пасиву Теоретичне оптимальне значення КСК - є в межах 0,5 - 1,0. Головний аудитор Н. Велика. /Сертифiкат аудитора № 006857 вiд 22.12.2011р./
д/н
д/н
д/н