ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 14.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
0д/н00д/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
0д/н00д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
0д/н00д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
0д/н00д/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
0д/н00д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 17 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 516 X X
Усього зобов'язань X 533 X X
Опис Поточнi зобов'язання облiковуються за сумою погашення.
По рядку 1690 Балансу заборгованiсть склала - 468.0тис.грн в тому числi:
- по балансовому рахунку 685 "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" 465.0тис.грн - заборгованiсть за надану позику товариству фiзичною особою в 2013 роцi.
В сумi зобов'язань рахується заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 17.0тис.грн.;
Розрахунки по соцiальному страхуванню - 11.0тис.грн;
Розрахунки по оплатi працi - 37.0тис.грн.
Забезпечення майбутнiх витрат на виплату вiдпускних згiдно МСФЗ 19 "Виплата працiвникам" не проводилось.
Загальна сума зобов'язань склала - 533.0тис.грн.грн.

Кредиторська заборгованiсть реальна, пiдтверджена даними аналiтичного облiку.