ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 14.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 362 495 0 0 362 495
будівлі та споруди 310 495 0 0 310 495
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 52 0 0 0 52 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 362 495 0 0 362 495
Опис Залишкова вартiсть основних засобiв на дату Балансу становить 495 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на дату Балансу становить 63,06 % вiд первiсної вартостi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 341 509
Статутний капітал (тис.грн.) 288 288
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 288 288
Опис Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 53 тис. гривень. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i скоригованим статутним капiталом становить 53 тис. гривень. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги пункту 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
Висновок Товариство вiдповiдає вимогам ч.3. ст.155. Цивiльного кодексу України