ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 14.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); ВАТ "НДI ПА" було створено створено у 1995 р. згiдно з Указом Президента "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15.06.93р., Постанови Кабмiну №508 вiд 05.07.93р. та наказу Мiнмашпрому України №1839 вiд 30.12.94р.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Товариство не має у своєму складi iнших юридичних осiб, в т.ч. дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Товариство не є засновником або учасником iнших товариства або об'єднань. Мiсцезнаходження товариства вiдповiдно до установчих документiв вiдповiдає фактичному мiсцезнаходженню. Об'єктiв соцiальної сфери товариство не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi товариства у звiтному роцi не було i не передбачається.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв- 11 ос.
Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв - 0 ос.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 0 ос.
Фонд оплати працi - 352 тис.грн.
У порiвняннi з попереднiм роком ФОП зрiс на 23 тис.грн.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емiтент не належить до будь-яких обєднань пiдприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Вказаної дiяльностi не здiйснювалося.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Основнi положення облiкової полiтики Товариства викладенi в пояснювальнiй записцi до рiчної фiнансової звiтностi i вiдображають обранi Товариством методи оцiнки активiв та зобов'язань, використовуванi методи нарахування амортизацiї та списання запасiв, а також iншi оцiночнi судження Товариства, якi воно використовує при складаннi фiнансової звiтностi у вiдповiдностi
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основним видом дiяльностi є надання примiщень товариства в оренду.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; Придбань та вiдчужень активiв за останнiх 5 рокiв не було.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Вищезазначених правочинiв не вчинялося.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Всi основнi засоби, що знаходяться на балансi товариства є його власнiстю та знаходяться за мiсцезнаходженням товариства. Орендованих основних засобiв товариство не має. За звiтний перiод загальна залишкова вартiсть основних засобiв становить 495тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2014 р. склав 36,94%вiд первiсної вартостi. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв товариства, вiдсутнi. Значного капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв не передбачається. Основним джерелом фiнансування капiтальних вкладень є власнi кошти - прибуток, амортизацiйнi вiдрахування. На 2014 рiк планiв щодо капiтального будiвництва та реконструкцiї немає.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Фактори, якi впливають на дiяльнiсть та дiлову активнiсть товариства пов'язанi, насамперед, з проблемами економiки держави, як у фiнансовiй, банкiвськiй, податковiй, так i в соцiальнiй та полiтичнiй сферах, а саме: недосконалiсть законодавчої та нормативної бази; iнфляцiйнi процеси; нестабiльнiсть податкового законодавства та його навантаження на виробникiв; полiтичнi кризи i таке iнше, що не дає змоги довгостроково на перспективу планувати дiяльнiсть.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Протягом звiтного перiоду штрафнi санкцiї i компенсацiї товариство не сплачувало.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Дiяльнiсть товариства фiнансується за рахунок власних коштiв, якi поступають, в основному, вiд надання послуг.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; На кiнець звiтного перiоду пiдприємство не має укладених, але не виконаних угод.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Основним завданням на 2014 рiк є пошук можливостей для збiльшення доходiв. Значних iнвестицiй у виробництво не планується, планiв щодо капiтального будiвництва та реконструкцiї немає. Фактором, який може негативно вплинути на дiяльнiсть товариства в майбутньому є продовження кризи в країнi та дуже повiльне полiпшення фiнансового стану потенцiйних замовникiв.

опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Дослiдження та розробки товариством не здiйснюються, витрат що до цього немає.
судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Судових справ, стороною в яких виступає товариство або його посадовi особи, немає.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Iншої суттєвої iнформацiї немає.