ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 14.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння - Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Гадьо I.Я.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

29.04.2014

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики"
2. Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 14308517
4. Місцезнаходження Україна, Львівська область, Шевченкiвський, м.Львiв, 79059, вул.Плугова, 6
5. Міжміський код, телефон та факс (032)293-61-81, (032)293-61-81
6. Електронна поштова адреса gado1978@mail.ru


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2014

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

82 (1835), Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2014

(дата)


3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

ndiakustyk.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

14.05.2014

(дата)