ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 18.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики" за ЄДРПОУ 14308517
Територія   за КОАТУУ 4610137500
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 837 644
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 0 0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (0) (0)
Авансів 095 (0) (0)
Повернення авансів 100 (0) (0)
Працівникам 105 (329) (286)
Витрат на відрядження 110 (0) (0)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (0) (0)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (0) (0)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (118) (105)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (105) (75)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (362) (175)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -77 3
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -77 3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (88) (0)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -88 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -88 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 174 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (16) (0)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 158 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 158 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 -7 3
Залишок коштів на початок року 410 10 7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 3 10

Примітки: немає


Керівник

 

(підпис)

Гадьо I.Я.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ткачук В.М.