ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 18.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


Пояснювальна записка до фiнансової звiтностi
ВАТ "Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики"
за 2012 рiк

Роздiл 1. "Загальна iнформацiя про Вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики"
1.Iдентифiкацiйний код (ЄДРПОУ) 14308517
2.Повне найменування українською мовою Вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики"
3.Юридична адреса м. Львiв вул. Плугова, 6
поштовий iндекс 79059
телефон 0322936166
факс 0322936166
Е-mail
4.Органiзацiйно-правова форма Вiдкрите акцiонерне товариство
5.Материнська компанiя
6.Звiтний перiод Рiк, що закiнчився: 31.12.2012р
7.Дата затвердження звiтностi 09.02.2013
8.Одиниця вимiру тис. грн.

Вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики" (далi Товариство) за усi попереднi звiтнi перiоди, включаючи промiжну звiтнiсть 2012 року, складало та подавало фiнансову звiтнiсть згiдно з нацiональними стандартами бухгалтерського облiку та звiтностi України.
Дiйсна фiнансова звiтнiсть є першою фiнансовою звiтнiстю за мiжнародними стандартами звiтностi (МСФЗ). Складена з урахуванням вимог МСФЗ методом трансформацiйних коригувань та складається з:
- балансу на 31.12.2012р. (звiт про фiнансовий стан);
- звiту про фiнансовi результати за рiк, що закiнчився 31.12.2012р. (звiт про прибутки та збитки);
- звiт про рух грошових коштiв (складено за прямим методом) за 2012 рiк;
- звiт про власний капiтал (звiт про змiни у капiталi) за 2012 рiк;
- пояснювальна записка до фiнансової звiтностi за 2012 рiк.

Роздiл 2. "Основнi положення облiкової полiтики ВАТ "Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики"
Нижче вказанi основнi положення облiкової полiтики, використанi для пiдготовки фiнансової звiтностi.
Функцiональною валютою i валютою представлення є гривня.
Визнання, оцiнка та облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". Одиницею облiку визначено окремий об'єкт основних засобiв.
Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом. Амортизацiю малоцiнних необоротних активiв нараховується в першому мiсяцi їх використання у розмiрi 100% їх вартостi.
Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснюють вiдповiдно до МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Одиницею облiку визначено окремий об'єкт нематерiальних активiв.
Нарахування накопиченої амортизацiї засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом.
Товарно-матерiальнi цiнностi визнають, оцiнюють та облiковують згiдно з вимогами МСБО 2 "Запаси". Готову продукцiю та незавершене виробництво вiдображають в фiнансовому облiку та балансi за фактичною виробничою собiвартiстю. Оцiнку вибуття сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв, МШП, iнших виробничих запасiв i готової продукцiї здiйснюють за методом "ФIФО".
Для облiку сум поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи i послуги приймається оцiнка за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв формується виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв.
Для всiх видiв довгострокової i поточної заборгованостi, якi не є заборгованiстю за продукцiю, товари, роботи i послуги резерв сумнiвних боргiв не створюється i оцiнка їх застосовується за первiсною вартiстю.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в банках i касi, а також короткостроковi депозити з первiсним строком погашення до трьох мiсяцiв.
Товариство застосовує форми та системи оплати працi згiдно з умовами передбаченими колективним договором та штатним розписом.
Створення забезпечення майбутнiх витрат на виплату вiдпускних згiдно МСБО 19 "Виплати працiвникам".
Потенцiйнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Розкриття iнформацiї щодо таких активiв надається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбне вибуття ресурсiв, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди є мало ймовiрною.
Створення забезпечення непередбачених зобов'язань згiдно МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи", iснування яких пiдтвердиться невизначеними майбутнiми подiями, не повнiстю контрольованими Товариством, а саме судовi справи проти Товариства, коли скоєння Товариством правопорушень є невизначеним.
Визначення та вiдображення в облiку доходiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 18 "Дохiд". Дохiд вiд надання послуг в фiнансовому облiку вiдображається в момент його виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiй надання послуг на дату балансу.
Розрахунок поточних податкових витрат здiйснюється вiдповiдно до податкового законодавства України. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються по всiх тимчасових рiзницях за методом балансових зобов'язань Вiдстроченi податки на прибуток вiдображаються по всiх тимчасових рiзницях , що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли вiдстрочений податок на прибуток виникає в результатi первiсного вiдображення гудвiлу, активу або зобов'язання за операцiєю, що не являє собою об'єднання компанiй, i яка на момент здiйснення не впливає анi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи на збиток.
В разi придбання Товариством своїх акцiй вартiсть придбання, включаючи вiдповiднi витрати на проведення операцiї, за вирахуванням податку на прибуток вираховується iз загальної суми капiталу як власнi викупленi акцiї до моменту їх анулювання або повторного випуску. При подальшому продажу або повторному випуску таких акцiй отримана сума включається до складу капiталу.
Дивiденди визнаються як зобов'язання i вираховуються з суми капiталу на звiтну дату тiльки, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. Iнформацiя про дивiденди розкривається у звiтностi, якщо вони були запропонованi або оголошенi пiсля звiтної дати, але до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску.
Подiї пiсля звiтної дати, якi надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Товариства на звiтну дату (коригуючi подiї), вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є iстотними.
Iстотними вважаються подiї сума яких перевищує 1% вiд валюти балансу, станом на 31 грудня звiтного перiоду.

Роздiл 3. "Аналiтична iнформацiя за окремими статтями Балансу станом на 01.01.2012 р. та 31.12.2012 р."
3.1. "Основнi засоби". Коригування вхiдних залишкiв в балансi згiдно з МСФЗ 16 "Основнi засоби"
Облiк основних засобiв в товариствi здiйснюється з використання МСФЗ 16 "Основнi засоби". Основнi засоби згiдно наказу про облiкову полiтику товариства враховуються по первiснiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї. При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу, витрати, пов`язанi з цим, визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв, якщо виконуються усi критерiї визнання.
Амортизацiя за усiма групами основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом. Лiквiдацiйна вартiсть визначена рiвною нулю.
Станом на 01.01.2012 року на балансi компанiї вiдображенi наступнi основнi засоби вартiстю:

Назва основних засобiв Первiсна вартiсть Знос Залишкова вартiсть
Машини та обладнання 13 13 0
Будiвлi та споруди 498 193 305
Iнструменти(меблi) 23 14 9
Бiблiотечнi фонди 3 - 3
Малоцiннi необоротнi активи 10 10 -
Разом 547 230 317

При здiйсненнi трансформацiї балансових статей по МСФЗ станом на 01.01.2012 р. було виконано наступне. Згiдно норм МСФЗ про невизнання таких статей балансу як "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї", якi мають мiсце у нацiональних стандартах бухгалтерського облiку, були виконанi коригування балансових показникiв згiдно з МСФЗ 16 "Основнi засоби".

Результати змiн визнанi у прибутках та витратах. Пiсля трансформацiї станом на 01.01.12 р. таблиця основних засобiв має наступний вигляд:

Назва основних засобiв Первiсна вартiсть Знос Залишкова вартiсть
Будинки,споруди 498 193 305
Машини та обладнання 13 13 -
Iнструменти (меблi) 23 14 9
Iншi основнi засоби 50 10 40
Разом 584 230 354

В результатi коригування первiсна вартiсть за МСФЗ складає 584 тис грн.

Амортизацiя основних засобiв, починається з того моменту, коли актив стає доступний для використання, а саме, починає експлуатуватися.

В бухгалтерському облiку основних засобiв у 2012 роцi визначенi наступнi групи:
- земельнi дiлянки
- будинки,споруди
- машини та обладнання
- транспортнi засоби
- iнструменти (меблi)
- iншi основнi засоби
Згiдно наказу про облiкову полiтику на 2012 рiк вiд 02.08.2012р. №1/Б, основнi засоби враховуються за iсторичною вартiстю. Нарахування амортизацiї виконується прямолiнiйним методом. Термiни корисного використання основних засобiв складають:

Назва основних засобiв Термiн корисного використання
Будинки,споруди 600 мiс.
Комп`ютери, джерела безперебiйного живлення, комутатори, ксерокси, модеми, монiтори, МФУ, ноутбуки, рiзографи, системнi блоки,телефони, факси, мобiльнi телефони 72 мiс.
Транспортнi засоби 84 мiс.
Iнструменти, прилади, iнвентар, меблi 72 мiс.
Iншi основнi засоби 120 мiс.

Облiкова вартiсть об`єктiв основних засобiв та накопичена амортизацiя на початок та кiнець звiтного перiоду пiсля коригування вхiдних залишкiв та операцiй з основними засобами має наступний вигляд:

Найменування показника машини та обладнання Будiвлi та споруди Iнструменти (меблi)
Iншi основнi
засоби Всього
Залишки на початок
перiоду (первiсна вартiсть) 13 498 23 50 584
Надiйшло за рiк - 88 - - 88
Вибуло за рiк - - 5 46 51
Залишки на кiнець
перiоду (первiсна вартiсть) 13 586 18 4 621

Сума амортизацiйних витрат згiдно з вимогами МСФЗ та термiнами корисного використання згiдно облiкової полiтики компанiї має вигляд:

Найменування
показника Машини та обладнання Будiвлi та
споруди Iнструменти (меблi) Iншi основнi засоби Всього
Залишки на початок
перiоду (знос) 13 193 14 10 230
Нараховано
амортизацiї за рiк - 27 2 - 29
Вибуло зносу за рiк - - - - 0
Залишки на кiнець перiоду (знос) 13 220 16 10 259

Станом на 31.12.2012 р. обмеження прав власностi та факти передачi активiв пiд заставу вiдсутнi.
За 2012 рiк витрати на придбання основних засобiв склали 88 тис.грн. Товариство не має несплачених зобов`язань за придбання основних засобiв.
Усi коригування за статтею "Основнi засоби" вiдображенi у трансформацiйнiй таблицi. Товариством у деякiй кiлькостi використовуються основнi засоби з нульовою вартiстю.

3.2 "Нематерiальнi активи". Коригування вхiдних залишкiв в балансi згiдно з МСФЗ 38 "Нематерiальнi активи"

Нематерiальнi активи компанiї згiдно з МСФЗ 38 враховуються по первiснiй (iсторичнiй) вартостi за винятком накопиченої амортизацiї. Згiдно з МСФЗ 38 нематерiальнi активи компанiї згрупованi у програмне забезпечення.

Найменування показника Нематерiальнi активи
Залишки на початок перiоду
(первiсна вартiсть) 0
Надiйшло за рiк 3
Вибуло за рiк 0
Залишки на кiнець перiоду
(первiсна вартiсть) 3


Структуру нематерiальних активiв станом на 31.12.2012 р. становить:
- програмне забезпечення "1С Бухгалтерiя" вартiстю 3 тис.грн.3.3 Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть у балансi компанiї станом на початок та кiнець звiтного перiоду вiдображена за такими позицiями згiдно правил П (С)БО:

Найменування показника На 01.01.2012 р. На 31.12.2012 р.
Дебiторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги 45 18
Дебiторська заборгованiсть
за розрахунками
за виданими авансами - -
Дебiторська заборгованiсть
з нарахованих доходiв - -
Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть 165 160

Дебiторська заборгованiсть є поточною, не пiдлягає коригуванню та вiдповiдає усiм вимогам визнання згiдно вимог МСФЗ. Резерв сумнiвних боргiв не створено, так як за наслiдками оцiнки всiєї дебiторської заборгованостi сумнiвiв щодо її погашення не виявлено.

3.4 Грошовi кошти
Станом на 01.01.2012 р. грошовi кошти компанiї складали 10 тис.грн та були представленi наступними категорiями: каса - 0 тис.грн., поточнi рахунки в нацiональнiй валютi - 10 тис.грн,
Станом на 31.12.2012 р. грошовi кошти компанiї складали 3 тис.грн та були представленi наступними категорiями: каса 0 тис.грн., поточнi рахунки в нацiональнiй валютi 3 тис.грн,

3.5 Запаси
Запаси Товариства вiдображаються по меншiй з двох величин: собiвартостi або чистiй вартостi реалiзацiї. На витрати запаси вiдносяться по методу ФIФО.
Балансова вартiсть запасiв станом на 01.01.2012 р. складала 16 тис.грн та станом на 31.12.2012 р. складала 34тис.грн. Запаси представленi наступними категорiями:

Найменування показника На 01.01.2012 р. На 31.12.2012 р.
Будiвельнi матерiали 16 34
Всього 16 34

Облiк запасiв вiдповiдає вимогам та критерiям визнання згiдно МСФЗ 2 "Запаси" Перехiд вiд нацiональних стандартiв до МСФЗ не зробив iстотного впливу на облiк запасiв.

3.6 Облiк зобов'язань та забезпечення
Облiк забезпечення регулюється згiдно МСФЗ 37. У фiнансовiй звiтностi товариства забезпечення вiдображає по принципу нарахування. Усi зобов`язання компанiї можна класифiкувати наступним чином : забезпечення наступних затрат та платежiв, поточнi зобов'язання.
Поточнi зобов`язання врахованi за П(с)БО вiдповiдають вимогам та критерiям визнання згiдно МСФЗ, не змiнюються та не потребують коригування та переквалiфiкацiї. Поточнi зобов`язання товариства дiляться на:

Найменування показника На 01.01.2012 р. На 31.12.2012 р.
Поточна заборгованiсть за
довгостроковими зобов'язаннями 0 0
Кредиторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги 4 0
Поточнi зобов'язання з одержаних авансiв 0 0
Поточнi зобов'язання з за розрахунками з бюджетом 6 16
Зобов`язання по оплатi працi 20 32
Поточнi зобов'язання зi страхування 6 11
Iншi поточнi зобов'язання 0 173
Всього 36 232

До забезпечення наступних витрат та платежiв керiвництво Товариства вважає необхiдним за правилами МСФЗ вiднести зобов`язання по нарахуванню резерву невикористаних вiдпусток. Оскiльки на кiнець року всi працiвники використали вiдпустки, резерв на забезпечення виплат персоналу дорiвнює нулю.

3.7 Витрати за позиками
Станом на 31.12.2012 р. Товариство має борговi зобов'язання за отриманою безвiдсотковою поворотною фiнансовою допомогою у нацiональнiй валютi вiд акцiонера товариства у сумi 173 тис.грн. Облiк витрат за позикою вiдповiдає вимогам МСФЗ 23. Витрати за позикою визнаються у момент виникнення.

3.8. Капiтал Товариства
Станом на 31.12.2012 р. капiтал Товариства складає статутний капiтал у розмiрi 288 тис.грн., резервний капiтал у розмiрi 6 тис.грн., додатковий капiтал у розмiрi - 613 тис.грн. та непокритий збиток у розмiрi 398тис.грн. Коригування вiдбувалось тiльки за статтею бухгалтерського облiку "нерозподiлений прибуток". За iншими статтями капiталу мiж облiком по П (С)БО та облiком за МСФЗ вiдмiнностей не має. Статутний капiтал повнiстю сплачений.
Коригування за статтею "нерозподiлений прибуток" вiдображенi у журналах трансформацiйних коригувань.

Роздiл 4 Визнання доходiв та витрат
Доходi та витрати Товариства вiдображаються вiдповiдно принципам нарахування на дату надання вiдповiдної послуги. Доходи компанiї за 12 мiсяцiв 2012 р. складаються з орендної плати - 837 тис.грн.
Оскiльки надання в оренду основних засобiв є основною дiяльнiстю Товариства, то доходи вiд здавання в оренду майна вiдображаються як доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
Витрати Товариства враховуються вiдповiдно до вимог правил бухгалтерського облiку та наказу про облiкову полiтику за принципом нарахування та вiдповiдностi. Для забезпечення складання звiтностi облiк витрат Товариства вiдбувається за використання рахункiв бухгалтерського облiку класу 9 "Витрати дiяльностi".

Роздiл 5 Прибуток на акцiю
За 2012 рiк у статутному капiталi Товариства змiн не вiдбувалось. Кiлькiсть акцiй протягом року не змiнювалась та складала 1 151 877 штук.
Збиток Товариства за 2012 рiк пiсля оподаткування склав 202 тис.грн. Збиток на акцiю, згiдно МСФЗ 33, розраховується як:
EPS = Збиток/ кiлькiсть акцiй
Збиток на акцiю по результатам дiяльностi 2012 року складає: -0,175 грн.

Роздiл 6 Перше застосування МСФЗ
Вiдповiдно до статтi 12.1 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"...публiчнi акцiонернi товариства...складають фiнансову звiтнiсть та консолiдовану фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами. Вiдповiдно до Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 №419, фiнансова звiтнiсть та консолiдовна фiнансова звiтнiсть складаються за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi починаючи з 1 сiчня 2012 року.

Дата затвердження фiнансової звiтностi
Датою затвердження фiнансової звiтностi ВАТ "Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики" є 09.02.2013р.

Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Датою переходу на застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ВАТ "Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики" обрало 1 сiчня 2012 року.
Перша фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та складена станом на 31 грудня 2012 року.

Основа представлення
Товариство вело облiковi записи вiдповiдно до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, прийнятих в Українi. Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi цих облiкових записiв з коригуваннями, необхiдними для приведення її у вiдповiднiсть у всiх iстотних аспектах до МСФЗ.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає застосування оцiнок i припущень, якi впливають на вiдображенi суми активiв i зобов'язань на дату складання фiнансової звiтностi, а також на вiдображенi суми доходiв i витрат протягом звiтного перiоду. Незважаючи на те, що такi оцiнки заснованi на наявнiй у керiвництва iнформацiї про поточнi подiї й операцiї, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.

Функцiональна валюта i валюта звiтностi
Дана фiнансова звiтнiсть представлена в нацiональнiй валютi України, у тисячах українських гривень. Нацiональна валюта України є також функцiональною валютою Товариства.


Ключовi бухгалтерськi оцiнки i судження, якi використовувались при застосуваннi принципiв облiкової полiтики
Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування вiдповiдних суджень, оцiнок i припущень, якi мають вплив на використання принципiв облiкової полiтики, а також суми активiв i зобов'язань, якi вiдображенi у звiтностi. Оцiнки та пов'язанi з ними припущення ?рунтуються на iсторичному досвiдi та факторах, якi є об?рунтованими у даних обставинах, результати яких формують основу для суджень вiдносно балансової вартостi активiв та зобов'язань, яка не є очевидною з iнших джерел.
Iнформацiя вiдносно суттєвих сфер невизначеностi оцiнок i ключовi судження при використаннi облiкової полiтики наведенi далi:

1. Основнi причини невизначеностi оцiнок
а. Справедлива вартiсть цiнних паперiв, якi призначенi для продажу. Справедливою вартiстю цiнних паперiв, якi призначенi для продажу, є цiна, за якою могла бути проведена операцiя з цим iнструментом на дату балансу на найбiльш вигiдному активному ринку, на який Товариство має безпосереднiй доступ. Для оцiнки справедливої вартостi фiнансових активiв керiвництво застосовує цiну пропозицiї у вiдповiдностi з котируванням на активному ринку i використовує методи дисконтованих грошових потокiв. При використаннi методу дисконтованих грошових потокiв керiвництво використовує ставки дисконту на рiвнi середньої рiчної ставки по депозитах у банку, в якому розмiщена найбiльша сума коштiв Товариства на депозитних рахунках станом на дату складання рiчної фiнансової звiтностi.
Наприкiнцi кожного звiтного року Товариство оцiнює, чи є об'єктивнi свiдчення того, що кориснiсть фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, зменшується. Прикладами зменшення корисностi фiнансових активiв може вважатись початок процедури банкротства дебiтора або емiтента фiнансових iнвестицiй, обмеження в обiгу цiнних паперiв, систематичне значне пониження ренкiнгiв iнвестицiйних сертифiкатiв, тощо.

2. Основнi облiковi оцiнки i припущення:
а. Строк корисного використання нематерiальних активiв i основних засобiв. Знос або амортизацiя на нематерiальнi активи i основнi засоби, нараховується протягом строку їх корисного використання. Строки корисного використання ?рунтуються на оцiнках керiвництвом перiоду, коли актив буде приносити прибуток. Цi строки перiодично переглядаються на предмет подальшої вiдповiдностi.
б. Податки на прибуток. Товариство вважає, що воно нараховує податковi зобов'язання вiдповiдним чином для всiх вiдкритих перiодiв перевiрки, виходячи iз власної оцiнки багатьох факторiв, включаючи загальний фаховий рiвень та iнтерпретацiї податкового законодавства. В тiй мiрi, в якiй кiнцевi податковi наслiдки таких питань будуть вiдмiнними вiд визначених сум, такi вiдмiнностi будуть мати вплив на витрати з податку на прибуток в перiодi, в якому буде здiйснена оцiнка.
в. Судовi розгляди. У вiдповiдностi до МСФЗ Товариство визнає резерв тiльки у разi наявностi поточного зобов'язання по операцiях попереднiх перiодiв, можливостi вибуття економiчних вигiд i достовiрної оцiнки суми вiдповiдних витрат. Реалiзацiя будь-якого умовного зобов'язання, яка не була в поточний момент визнана або розкрита у фiнансовiй звiтностi, може мати суттєвий вплив на фiнансове становище Товариства. Застосування принципiв облiкової полiтики у вiдношеннi судових справ, потребує вiд керiвництва оцiнок рiзних фактичних i юридичних питань поза його контролем. Товариство переглядає невирiшенi судовi справи, у вiдповiдностi з судовими розглядами на кожну дату балансу з тим, щоб оцiнити необхiднiсть вiдображення резервiв у своїй фiнансовiй звiтностi. Серед факторiв, якi приймаються до уваги при прийняттi рiшення для формування резерву - характер судового процесу, вимоги або оцiнки, судовий порядок i потенцiйний рiвень збиткiв у тiй юрисдикцiї, у якiй знаходиться судовий процес, хiд процесу, (включаючи його хiд пiсля дати складання фiнансової звiтностi, але до дати її випуску), думку юрисконсультiв, досвiд, набутий у зв'язку з такими спорами та будь-яке рiшення керiвництва Товариства у вiдношеннi того, яким чином воно буде реагувати на судовий процес, вимогу або оцiнку.

Припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi припущення, що Товариство буде функцiонувати невизначено довго в майбутньому, це припущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi.
Надана звiтнiсть вiддзеркалює поточну оцiнку керiвництва вiдносно можливого впливу економiчних вимог на операцiї i фiнансове положення Товариства. Подальшi вимоги можуть бути вiдмiнними вiд оцiнок керiвництва. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть бути достовiрно оцiненi.

Голови Правлiння
ВАТ "Науково-дослiдний iнститут
прикладної акустики" Гадьо I.Я.

Головний бухгалтер
ВАТ "Науково-дослiдний iнститут
прикладної акустики" Ткачук В.М.


Директор ТОВ "ВК-АУДИТ" Качерай В.П.