ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 18.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  
е) інформація про рейтингове агентство  
є) інформація про органи управління емітента  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів  
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
г) інформація про похідні цінні папери  
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)  
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
30. Примітки
"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - вiдсутнi, оскiльки товариство не отримувало лiцензiй, дозволiв. "Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь - яких об'єднань пiдприємств" вiдсутнi, оскiльки товариство станом на 31.12.2012 року не входить в будь - якi обєднання. "Iнформацiя про рейтингове агенство" вiдсутня, так як визначеня рейтингової оцiнки товариство не здiйснювало. "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - акцiонерними товариствами не подається, "Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв" - вiдсутня. оскiльки протягом звiтного перiоду загальнi збори тричi скликалися, але не вiдбулися через вiдсутнiсть кворуму. "Iнформацiя про дивiденди" вiдсутня, так як дивiденди за 2011-2012 рiк не нараховувались i не виплачувались. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" вiдсутня, так як облiгацiї товариством не випускались. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" вiдсутня, так як iншi цiннi папери товариством не випускались. "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду " вiдсутня, так як викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався. "Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" - вiдсутня, оскiльки сертифiкати не видавалися, "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" вiдсутня , так як боргових цiнних паперiв товариство не випускало. "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" вiдсутня, так як товариство iпотечних облiгацiй не випускало. "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" вiдсутня, так як iпотечних сертифiкатiв товариство не випускало. "Iнформацiя про ФОН" вiдсутня, так як ФОН не створювався. "Звiт про стан обєкта нерухомостi" вiдсутнiй, так як товариство не випускало цiльових облiгацiй виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.