ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 18.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 354 362 0 0 354 362
будівлі та споруди 305 310 0 0 305 310
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 49 52 0 0 49 52
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 354 362 0 0 354 362
Опис Залишкова вартiсть основних засобiв на дату Балансу становить 362 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на дату Балансу становить 58,3 % вiд первiсної вартостi.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 509 711
Статутний капітал (тис.грн.) 288 288
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 288 288
Опис Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 221 тисячу гривень. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i скоригованим статутним капiталом становить 221 тисячу гривень. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги пункту 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
Висновок Товариство вiдповiдає вимогам ч.3. ст.155. Цивiльного кодексу України