ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 18.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "НДI ПА" було створено створено у 1995 р. згiдно з Указом Президента "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15.06.93р., Постанови Кабмiну №508 вiд 05.07.93р. та наказу Мiнмашпрому України №1839 вiд 30.12.94р.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ВАТ "НДI ПА" органiзацiйно складається з нуково-дослiдних пiдроздiлiв та експериментального виробництва. Дочiрнiх пiдприємств та фiлiй в структурi немає
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Визнання, оцiнка та облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ 16 "Основнi засоби". Одиницею облiку визначено окремий об'єкт основних засобiв. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом. Амортизацiю малоцiнних необоротних активiв нараховується в першому мiсяцi їх використання у розмiрi 100% їх вартостi. Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснюють вiдповiдно до МСФЗ 38 "Нематерiальнi активи". Одиницею облiку визначено окремий об'єкт нематерiальних активiв. Нарахування накопиченої амортизацiї засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом. Товарно-матерiальнi цiнностi визнають, оцiнюють та облiковують згiдно з вимогами МСФЗ 2 "Запаси". Готову продукцiю та незавершене виробництво вiдображають в фiнансовому облiку та балансi за фактичною виробничою собiвартiстю. Оцiнку вибуття сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв, МШП, iнших виробничих запасiв i готової продукцiї здiйснюють за методом "ФIФО". Для облiку сум поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи i послуги приймається оцiнка за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв формується виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв. Для всiх видiв довгострокової i поточної заборгованостi, якi не є заборгованiстю за продукцiю, товари, роботи i послуги резерв сумнiвних боргiв не створюється i оцiнка їх застосовується за первiсною вартiстю. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в банках i касi, а також короткостроковi депозити з первiсним строком погашення до трьох мiсяцiв. Товариство застосовує форми та системи оплати працi згiдно з умовами передбаченими колективним договором та штатним розписом. Створення забезпечення майбутнiх витрат на виплату вiдпускних згiдно МСФЗ 19 "Виплати працiвникам". Потенцiйнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Розкриття iнформацiї щодо таких активiв надається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним. Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбне вибуття ресурсiв, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди є мало ймовiрною.
Створення забезпечення непередбачених зобов'язань згiдно МСФЗ 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи", iснування яких пiдтвердиться невизначеними майбутнiми подiями, не повнiстю контрольованими Товариством, а саме судовi справи проти Товариства, коли скоєння Товариством правопорушень є невизначеним.
Визначення та вiдображення в облiку доходiв здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ 18 "Дохiд". Дохiд вiд надання послуг в фiнансовому облiку вiдображається в момент його виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiй надання послуг на дату балансу.
Розрахунок поточних податкових витрат здiйснюється вiдповiдно до податкового законодавства України. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються по всiх тимчасових рiзницях за методом балансових зобов'язань Вiдстроченi податки на прибуток вiдображаються по всiх тимчасових рiзницях, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли вiдстрочений податок на прибуток виникає в результатi первiсного вiдображення гудвiлу, активу або зобов'язання за операцiєю, що не являє собою об'єднання компанiй, i яка на момент здiйснення не впливає анi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи на збиток.
В разi придбання Товариством своїх акцiй, вартiсть придбання, включаючи вiдповiднi витрати на проведення операцiї, за вирахуванням податку на прибуток вираховується iз загальної суми капiталу як власнi викупленi акцiї до моменту їх анулювання або повторного випуску. При подальшому продажу або повторному випуску таких акцiй, отримана сума включається до складу капiталу.
Дивiденди визнаються як зобов'язання i вираховуються з суми капiталу на звiтну дату тiльки, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. Iнформацiя про дивiденди розкривається у звiтностi, якщо вони були запропонованi або оголошенi пiсля звiтної дати, але до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску.
Подiї пiсля звiтної дати, якi надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Товариства на звiтну дату (коригуючi подiї), вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є iстотними.
Iстотними вважаються подiї сума яких перевищує 1% вiд валюти балансу, станом на 31 грудня звiтного перiоду.
Текст аудиторського висновку Вих. №ОА/1
вiд 29 березня 2013 р.

Власникам цiнних паперiв,
керiвництву
ВАТ "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ
ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ (ЗА 2012 РIК)


Львiв - 2013р.

1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА
Повне найменування Товариства ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"
Скорочене найменування ВАТ НДI ПА

Код за ЄДРПОУ 14308517
Код за КВЕД 68.20
Органiзацiйно-правова форма Вiдкрите акцiонерне товариство
Основний вид дiяльностi Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
Найменування органу, яким було здiйснено реєстрацiю Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради
Дата державної реєстрацiї 06 лютого 1995р.
Юридична адреса Товариства 79059, м. Львiв, вул. Плугова. буд.6
Фактичне мiсцезнаходження Товариства 79059, м. Львiв, вул. Плугова. буд.6
Телефон (032)293-61-66
Головнi посадовi особи на Товариствi:
Голова правлiння - директор Товариства

Головний бухгалтер
Гадьо Iгор Ярославович

Ткачук Вiра Михайлiвна2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ
У вiдповiдностi до Законiв України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Про аудиторську дiяльнiсть" та iнших нормативних актiв, якi регулюють дiяльнiсть акцiонерних товариств, нами, незалежною аудиторською фiрмою Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВК-АУДИТ" (Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4552 вiд 31.01.2013р, видане рiшенням АПУ №264/3 вiд 31 сiчня 2013 року) проведена аудиторська перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi за 2012 рiк та аналiз фiнансового стану ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ" (далi - Товариства) станом на 31.12.2012 року.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА), зокрема МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi", МСА 570 "Безперервнiсть", МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора". Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень
Аудитор в своїй роботi керувався законодавством України в сферi господарської дiяльностi i оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi та Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженими Рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.11 року №1360.
Аудитором були виконанi такi види робiт (напрямки перевiрки):
- визначення вiдповiдностi фiнансової звiтностi основним принципам облiку, встановленим облiковою полiтикою пiдприємства та загальноприйнятим принципам облiку;
- аналiз (шляхом тестування) аудиторських доказiв, якi дають змогу пiдтвердити зазначенi у звiтностi суми i показники, та наведенi пояснення до них;
- дослiдження суттєвих облiкових оцiнок, зроблених керiвництвом пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi;
- оцiнка надiйностi систем бухгалтерського облiку i внутрiшнього контролю пiдприємства,
- можливостi виникнення помилок i їх суттєвого впливу на звiтнiсть;
- здiйснення вибiркового контролю;
- оцiнка загального подання фiнансової звiтностi;
- оцiнка фiнансового стану.
Вiдповiдальнiсть за цi фiнансовi звiти несе управлiнський персонал Товариства.
Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висновки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки.
Пiд час аудиту було перевiрено:
Баланс станом на 31 грудня 2012р.;
Звiт про фiнансовi результати за 2012р.;
Звiт про рух грошових коштiв за 2012р.;
Звiт про власний капiтал за 2012р.;
Пояснювальну записку до рiчної фiнансової звiтностi за 2012р.
Вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту з використанням принципу вибiркової перевiрки, тобто до уваги брались лише суттєвi помилки, планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки. Нами проводилась вибiркова перевiрка облiкових регiстрiв та первинних документiв за 2012 рiк.

2.1. Основнi положення облiкової полiтики ВАТ "Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики"
Функцiональною валютою i валютою представлення є гривня.
Визнання, оцiнка та облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ 16 "Основнi засоби". Одиницею облiку визначено окремий об'єкт основних засобiв.
Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом. Амортизацiю малоцiнних необоротних активiв нараховується в першому мiсяцi їх використання у розмiрi 100% їх вартостi.
Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснюють вiдповiдно до МСФЗ 38 "Нематерiальнi активи". Одиницею облiку визначено окремий об'єкт нематерiальних активiв.
Нарахування накопиченої амортизацiї засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом.
Товарно-матерiальнi цiнностi визнають, оцiнюють та облiковують згiдно з вимогами МСФЗ 2 "Запаси". Готову продукцiю та незавершене виробництво вiдображають в фiнансовому облiку та балансi за фактичною виробничою собiвартiстю. Оцiнку вибуття сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв, МШП, iнших виробничих запасiв i готової продукцiї здiйснюють за методом "ФIФО".
Для облiку сум поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи i послуги приймається оцiнка за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв формується виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв.
Для всiх видiв довгострокової i поточної заборгованостi, якi не є заборгованiстю за продукцiю, товари, роботи i послуги резерв сумнiвних боргiв не створюється i оцiнка їх застосовується за первiсною вартiстю.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в банках i касi, а також короткостроковi депозити з первiсним строком погашення до трьох мiсяцiв.
Товариство застосовує форми та системи оплати працi згiдно з умовами передбаченими колективним договором та штатним розписом.
Створення забезпечення майбутнiх витрат на виплату вiдпускних згiдно МСФЗ 19 "Виплати працiвникам".
Потенцiйнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Розкриття iнформацiї щодо таких активiв надається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбне вибуття ресурсiв, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди є мало ймовiрною.
Створення забезпечення непередбачених зобов'язань згiдно МСФЗ 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи", iснування яких пiдтвердиться невизначеними майбутнiми подiями, не повнiстю контрольованими Товариством, а саме судовi справи проти Товариства, коли скоєння Товариством правопорушень є невизначеним.
Визначення та вiдображення в облiку доходiв здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ 18 "Дохiд". Дохiд вiд надання послуг в фiнансовому облiку вiдображається в момент його виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiй надання послуг на дату балансу.
Розрахунок поточних податкових витрат здiйснюється вiдповiдно до податкового законодавства України. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються по всiх тимчасових рiзницях за методом балансових зобов'язань Вiдстроченi податки на прибуток вiдображаються по всiх тимчасових рiзницях, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли вiдстрочений податок на прибуток виникає в результатi первiсного вiдображення гудвiлу, активу або зобов'язання за операцiєю, що не являє собою об'єднання компанiй, i яка на момент здiйснення не впливає анi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи на збиток.
В разi придбання Товариством своїх акцiй, вартiсть придбання, включаючи вiдповiднi витрати на проведення операцiї, за вирахуванням податку на прибуток вираховується iз загальної суми капiталу як власнi викупленi акцiї до моменту їх анулювання або повторного випуску. При подальшому продажу або повторному випуску таких акцiй, отримана сума включається до складу капiталу.
Дивiденди визнаються як зобов'язання i вираховуються з суми капiталу на звiтну дату тiльки, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. Iнформацiя про дивiденди розкривається у звiтностi, якщо вони були запропонованi або оголошенi пiсля звiтної дати, але до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску.
Подiї пiсля звiтної дати, якi надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Товариства на звiтну дату (коригуючi подiї), вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є iстотними.
Iстотними вважаються подiї сума яких перевищує 1% вiд валюти балансу, станом на 31 грудня звiтного перiоду.

2.2. Основнi засоби
Облiк основних засобiв в Товариствi здiйснюється з використання МСФЗ 16 "Основнi засоби". Основнi засоби згiдно наказу про облiкову полiтику Товариства враховуються по первiснiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї. При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу, витрати, пов`язанi з цим, визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв, якщо виконуються усi критерiї визнання.
Амортизацiя за усiма групами основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом. Лiквiдацiйна вартiсть визначена рiвною нулю.
Станом на 31.12.2012р. обмеження прав власностi та факти передачi активiв пiд заставу вiдсутнi.
За 2012 рiк витрати на придбання основних засобiв склали 88 тис.грн. Пiдприємство не має несплачених зобов`язань за придбання основних засобiв.
Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець 2012 року становить 621тис.грн. i складається з наступних груп:
- Машини та обладнання - 13 тис.грн.;
- Будiвлi та споруди - 586 тис.грн.;
- Iнструменти (меблi) - 18 тис.грн;
- Iншi основнi засоби - 4 тис.грн.

2.3. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Товариства згiдно з МСФЗ 38 враховуються по первiснiй (iсторичнiй) вартостi за винятком накопиченої амортизацiї.
Нематерiальнi активи Товариства станом на 31.12.2012 р. складаються з наступних груп:
- програмне забезпечення - 3 тис.грн.

2.4. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть у балансi Товариства станом на 31.12.2012р. вiдображена за такими позицiями згiдно правил МСФЗ:
Найменування показника Станом на 31.12.2012р.,
тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги 18
Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть 160

Дебiторська заборгованiсть є поточною, не пiдлягає коригуванню та вiдповiдає усiм вимогам визнання згiдно вимог МСФЗ. Резерв сумнiвних боргiв не створено, так як за наслiдками оцiнки всiєї дебiторської заборгованостi сумнiвiв щодо її погашення не виявлено.

2.5. Грошовi кошти
Станом на 31.12.2012 р. грошовi кошти Товариства складали 3 тис.грн та були представленi наступними категорiями: каса 0 тис.грн., поточнi рахунки в нацiональнiй валютi 3 тис.грн.

2.6. Запаси
Запаси Товариства вiдображаються по меншiй з двох величин: собiвартостi або чистiй вартостi реалiзацiї. На витрати запаси вiдносяться по методу "ФIФО".
Балансова вартiсть запасiв станом на 31.12.2012р. складала 34 тис.грн. Запаси представленi наступними категорiями:
Найменування показника Станом на 31.12.2012р.
тис.грн.
Будiвельнi матерiали 34
Всього 34

Облiк запасiв вiдповiдає вимогам та критерiям визнання згiдно МСФЗ 2 "Запаси" Перехiд вiд нацiональних стандартiв до МСФЗ не зробив iстотного впливу на облiк запасiв.

2.7. Облiк зобов'язань
Iнформацiя про зобов'язання, яка наведена безпосередньо у фiнансових звiтах, розкрита в усiх суттєвих моментах повно, достовiрно i вiдповiдно до вимог МСФЗ "Зобов'язання". Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду.
Розмiр короткострокових зобов'язань на звiтну дату склав 232 тис. грн., довгострокових зобов'язань Товариство не має, зобов'язання пiдтвердженi актами звiрок з контрагентами, проведеними на прохання аудитора.
Заборгованостi з протермiнованим строком позовної давностi не виявлено.
Таким чином, аудитор отримав достатню впевненiсть в складi та розмiрi зобов'язань Товариства.

2.8. Власний та статутний капiтал Товариства
Станом на 31.12.2012р. власний капiтал Товариства становить 509 тис.грн. та складається з наступних складових:
- статутний капiтал у розмiрi 288 тис.грн.;
- резервний капiтал у розмiрi 6 тис.грн.;
- додатковий капiтал у розмiрi - 613 тис.грн.;
- непокритий збиток у розмiрi - 398 тис.грн.
Статутний капiтал Товариства становить 288 тис.грн., який подiлено на 1 151 877 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна.
Акцiонерами Товариства є 125 фiзичних осiб та 2 юридичнi особи.

2.9. Визнання доходiв та витрат
Доходи та витрати Товариства вiдображаються вiдповiдно до вимог МСФЗ. Доходи Товариства за 12 мiсяцiв 2012 р. складаються з орендної плати - 837 тис.грн.
Витрати Товариства за 2012 рiк становлять 1039 тис.грн.
Чистий збиток Товариства за 2012 рiк становить 202 тис.грн.
Оскiльки Товариство є платником єдиного податку, то податок на прибуток пiдприємством не сплачується. А вiдповiдно, вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдприємством не нараховуються.

3. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПIДГОТОВКУ ТА ДОСТОВIРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА НАДАННЯ ВИСНОВКУ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв, який базується на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011 року № 1360 i Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних нормативiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

5. ПIДСТАВИ ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ
Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту. Цi стандарти зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує об?рунтовану пiдставу для висловлення нашої думки.
Нас призначили аудиторами Товариства 01 березня 2013 року, тому ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв на початок року. Таким чином, ми не змогли визначити, чи вимагалося б коригування прибутку за рiк, за який подано данi, у фiнансовiй звiтностi Товариства.
Аудитором не отримано достатню впевненiсть в частинi iншої поточної дебiторської заборгованостi на суму 160 тис. грн. станом на 31.12.2012 р., оскiльки Товариство включило в дану строку балансу суму дебiторської заборгованостi ймовiрнiсть повернення якої є сумнiвною. Проте резерв сумнiвних боргiв на цю заборгованiсть товариством не нараховується у вiдповiдностi до облiкових полiтик пiдприємства.
Однак данi вiдхилення мають не суттєвий, та не всеохоплюючий вплив на фiнансову звiтнiсть Товариства.

6. УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА
На нашу думку, за винятком можливого впливу на фiнансовi звiти питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть висвiтлює достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ" на 31 грудня 2012 року та його фiнансовi результати, рух грошових коштiв у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

7. РОЗКРИТТЯ IНШОЇ ДОПОМIЖНОЇ IНФОРМАЦIЇ
7.1. Розкриття iнформацiї щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства.
Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на пiдставi даних бухгалтерської звiтностi, та керуючись Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), який подається до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011 року № 1360. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 221 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i скоригованим статутним капiталом становить 221 тис. грн. Вартiсть чистих активiв акцiонерного Товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

7.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв.
Пiд час виконання завдання (згiдно з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до ДКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством.

7.3. Виконання значних правочинiв.
Ми виконали перевiрку дотримання товариством вимог закону України "Про акцiонернi Товариства" щодо виконання значних правочинiв. Ми переконалися, що всi виконанi товариством значнi правочини вiдбувалися за рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв.

7.4. Стан корпоративного управлiння
Ми виконали процедури оцiнки стану корпоративного управлiння Товариства на вiдповiднiсть вимогам закону України "Про акцiонернi товариства".
На нашу думку, стан корпоративного управлiння в цiлому вiдповiдає вимогам закону України "Про акцiонернi Товариства" i "Положенню про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1591 вiд 19 грудня 2006 року.
Не змiнюючи нашої думки, ми вiдзначаємо, що Товариством не створено посаду внутрiшнього аудитора, що не суперечить закону.

7.5. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, ми виконали процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Ми вважаємо що отримали достатнi докази того, що ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства низький.

8. АНАЛIЗ ПОКАЗНИКIВ ФIНАНСОВОГО СТАНУ ТОВАРИСТВА
Фiнансовий стан ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ" характеризується нижченаведеними показниками:
8.1. Валюта балансу протягом 2012 року зменшилася на 12 тис. грн.
8.2. У структурi майна Товариства за аналiзований перiод необоротнi активи збiльшилися на 11 тис. грн.
8.3. Розмiр власного капiталу Товариства за звiтний перiод зменшився на 202 тис. грн. i становить 509 тис. грн.
8.4. Аналiз показникiв лiквiдностi та платоспроможностi
№ з/п Показник Формула розрахунку Нормативне значення Фактичне значення за звiтний перiод Фактичне значення за попереднiй перiод
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Ф1ряд. 220+230+240
Ф1 ряд. 620
0,2-0,35 0,01 0,28
2. Коефiцiєнт загальної
лiквiдностi Ф.1 ряд.260
Ф.1 ряд. 620
1-2 1,62 11,03
3. Коефiцiєнт фiнансової
стiйкостi (автономiї) Ф.1 ряд.380
Ф. 1 ряд.640
0,5 0,69 0,94
4. Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним
капiталом (фiнансування) Ф.1 ряд.430+480+620+630
Ф.1 ряд.380
0,5-1,0 0,46 0,06
5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв
Ф.2 ряд.190
Ф.1(ряд.280(гр.3)+ ряд.280(гр.4))/2 >0
збiльшення 0,00 0,00

8.5. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Товариства протягом 2012 року значно зменшився, що свiдчить про брак грошових коштiв у пiдприємства в 2012 роцi.
8.6. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi в 2012 роцi також зменшився, проте перебуває в межах норми, що свiдчить про можливiсть пiдприємства погасити свої зобов'язання.
8.7. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi в 2012 роцi зменшився, проте перебуває в межах норми.
8.8. Коефiцiєнт покриття зобов'язань Товариства власним капiталом показує що зобов'язання Товариства є незначнi i повнiстю покриваються за рахунок власного капiталу пiдприємства.
8.9. Оскiльки пiдприємство за пiдсумками 2012 року отримало збитки, то коефiцiєнт рентабельностi активiв є меншим нуля.
8.10. Виходячи з загального аналiзу фiнансового стану Товариства в 2012 роцi, фiнансовий стан пiдприємства погiршився, але загрози неплатоспроможностi вiдсутнi, оскiльки власнi активи пiдприємства повнiстю покривають його зобов'язання.

9. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТРСЬКУ ФIРМУ
Повне найменування
юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВК-АУДИТ"
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 38501759
Мiсцезнаходження: 79059, м. Львiв, вул. Плугова, буд.8А, кв.59
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв
№ 4552 вiд 31.01.2013р, видане рiшенням АПУ №264/3 вiд 31 сiчня 2013 року
Керiвник Качерай Василь Петрович
Iнформацiя про аудитора

Качерай Василь Петрович. Сертифiкат аудитора №006977, виданий рiшенням АПУ №261/2 вiд 29 листопада 2012 року
Контактний телефон (032) 247-15-53

10. РЕКВIЗИТИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ.
Аудиторська перевiрка ВАТ НДI ПА проводилась згiдно договору №ОА/1 вiд 01.03.2013 року.

11. ТЕРМIН ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Аудиторська перевiрка ВАТ НДI ПА проводилась з 01 березня 2013 року по 29 березня 2013 року. Дата видачi висновку - 29 березня 2013 року12. ВИСНОВОК
За результатами перевiрки аудиторський висновок - умовно-позитивний.
Звiтнiсть ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ" наведена у додатку до аудиторського висновку.
Аудиторський висновок складено у трьох примiрниках, з яких перших два передано ЗАМОВНИКУ, третiй - ВИКОНАВЦЮ.

Директор
ТОВ "ВК-АУДИТ" ________________ Качерай В.П.
(сертифiкат аудитора №006977)
м. Львiв 29 березня 2013 року


Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв
№ 4552 вiд 31.01.2013р.
Адреса: 79059, м. Львiв, вул. Плугова, 8А/59
р/рахунок №2600108099001 у Львiвськiй фiлiї ПАТ "Банк "Київська Русь", м. Львiв, МФО 385543
ЄДРПОУ 38501759
Тел. (032)247-15-53, Факс (032)224-93-36,
e-mail:vk-audit@ukr.net www.vk-audit.com.ua
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом дiяльностi є надання примiщень товариства в оренду.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Придбань та вiдчужень активiв за останнiх 5 рокiв не було.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби емiтента складають 362 тис. грн. за залишковою вартiстю, знаходяться за юридичною адресою Товариства.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Негативно на дiяльнiсть пiдприємства впливають велика конкуренцiя в галузi, малi обсяги обiгових коштiв, високi вiдсотки за користування кредитами банку та високi податки.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Протягом звiтного перiоду штрафнi санкцiї до товариства за порушення чинного законодавства не застосовувались.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Пiдприємство провадить свою дiяльнiсть за госпрозрахунковою систеою фiнансування.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду пiдприємство не має укладених, але не виконаних угод.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Планується реалiзацiя основних засобiв, якi вiдпрацювали амортизацiйний строк, та ремонт тих, що залишаться. Також планується пошук нових клiєнтiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Товариство не здiйснювало дослiджень та розробок.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Товариство у звiтному перiодi не було задiяне в судових справах.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iншої суттєвої iнформацiї немає.