ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 18.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Депозитарно-клiрингова компанiя "Український реєстратор"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20830718
Місцезнаходження д/н, Львівська область, д/в, м.Львiв, 79012, вул.Сахарова, 42
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ №399227
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.09.2010
Міжміський код та телефон (032)294-95-06
Факс 294-95-06
Вид діяльності ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис Послуги з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв надавалися до 03.01.2012р. Далi систему реєстру було передано до зберiгача та депозитарiю.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Колегiя - Цiннi папери"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32962682
Місцезнаходження д/н, м. Київ, д/в, м.Київ, 04208, пр-т В.Порика, 7-Б (Лiтера А)
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 533870
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.04.2010
Міжміський код та телефон (044)463-3553
Факс 463-3553
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача
Опис Послуги надаються на пiдставi договору про вiдкриття та обслуговування рахункiв у цiнних паперах №1030 вiд 07.12.2012р.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, м. Київ, д/в, м.Київ, 01001, вул. Б.Грiнченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40
Факс 279-13-25
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
Опис Послуги надаються на пiдставi договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв №Е-4911 вiд 27.11.2012р.