ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 18.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння - Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Гадьо I.Я.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

18.04.2013

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики"
1.2. Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14308517
1.4. Місцезнаходження Україна, Львівська область, Шевченкiвський, м.Львiв, 79059, вул.Плугова, 6
1.5. Міжміський код та телефон, факс (032)293-61-81, (032)293-61-81
1.6. Електронна поштова адреса емітента gado1978@mail.ru


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

ndiakustyk.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)