ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Голова правлiння-Директор Гадьо Iгор Ярославович КА № 067223, виданий 20.01.1996 20.01.1996 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член Правлiння -Головний бухгалтер Федчук Леся Миколаївна № , виданий 14.04.2011 35 781 3.10000000000 % 35 781 0 0 0
Голова Спостережної ради Чабан Олександр Анатолiйович № , виданий 13.10.1999 418 232 36.31000000000 % 418 232 0 0 0
Член Спостережної ради Шулiмов Iгор Вiталiєвич № , виданий 14.04.2011 56 442 4.90000000000 % 56 442 0 0 0
Член Спостережної ради Нiкiтiн Вiталiй Iванович № , виданий 14.04.2011 1 0.00008000000 % 1 0 0 0
Член Правлiння Панькевич Орест Васильович № , виданий 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Чабан Iрина Анатолiївна № , виданий 25.09.1997 388 851 33.75000000000 % 388 851 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Нестерова Зiнаїда Сергiївна № , виданий 14.04.2011 6 000 0.52000000000 % 6 000 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Шевченко Тетяна Iванiвна, № , виданий 14.04.2011 29 746 2.58000000000 % 29 746 0 0 0
Усього   935 053 81.17000000000 % 935 053 0 0 0
Опис