ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
14.04.2011
81.3600000
1. Затвердження результатiв дiяльностi товариства за 2010р.
2.Затвердження звiту та висновкiв ревiзора товариства за 2010р.
3.Затвердження балансу та рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2010р.
4.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) товариства за 2010р.
5.Внесення змiн до статуту товариства (затвердження нової редакцiї статуту).
6.Затвердження внутрiшнiх положень товариства.
7.Затвердження органiзацiйної структури товариства.
8.Про переведення випуску акцiй товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму (дематерiалiзацiя випуску).
9.Про визначення дати припинення ведення реєстру та розiрвання договору з реєстратором.
10.Вибiр депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, який дематерiалiзується.
11.Вибiр зберiгача, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується.
12.Про ухвалення способу повiдомлення акцiонерiв товариства про прийняте загальними зборами акцiонерiв рiшення щодо дематерiалiзацiї.
13.Затвердження фiнансових планiв товариства на 2010 та 2011 роки.
14.Про укладення товариством правочинiв.
15.Про передачу в оренду майна товариства.
16.Про списання майна товариства.
17.Погодження загальними зборами товариства укладання договорiв.
18.Вiдкликання (звiльненя) i утворення (обрання) виконавчого органу товариства.
19.Вiдкликання (звiльненя) i утворення ревiзiйної комiсiї (ревiзора) товариства.
20.Вiдкликання та обрання членiв наглядової ради.

Порядок денний сформований правлiнням Товариства.
Пропозицiй до порядку денного не було. З усiх питань порядку денного прийнято рiщення. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів

позачергові
05.12.2011
82.9900000
1. Прийняття нової редакцiї Статуту Товариства.
2. Замiна типу акцiонерного Товариства
3. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства
4. Положення про виконавчий орган, укладення трудового договору з членами виконавчого органу.
5. Перевибори Директора Товариства
Порядок денний сформований правлiнням Спостережною радою.
Пропозицiй до порядку денного не було. З усiх питань порядку денного прийнято рiшення. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.