ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Голова Правлiння - Директор       Гадьо Iгор Ярославович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
29.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики"
    Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 14308517
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Львівська область
     Район Шевченкiвський
     Поштовий індекс 79059
     Населений пункт Львiв
     Вулиця, будинок вул.Плугова, 6
     Міжміський код, телефон та факс (032)293-61-81, (032)293-61-81
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2012
    Річна інформація опублікована у 80 Бюлетень.Цiннi папери України 30.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація ndiakustyk.prat.ua 30.04.2012
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)