ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  0.000  0.000   0.000  0.000  0.000   0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000   0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
2. Невиробничого призначення:  321.000  317.000  0.000  0.000  321.000  317.000
  - будівлі та споруди  188.000  186.000  0.000  0.000  192.000  188.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  4.000  4.000  0.000  0.000  4.000  4.000
  - інші  18.800  11.600  0.000  0.000  6.000  5.000
Усього  321.000  317.000  0.000  0.000  321.000  317.000
Опис:  Залишкова вартiсть основних засобiв на дату Балансу становить 317 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на дату Балансу становить 44% вiд первiсної вартостi.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
753.000 719.900
288.000 288.000
288.000 331.000
Опис Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 429 тисяч гривень. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i скоригованим статутним капiталом становить 429 тисяч гривень. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги пункту 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
Висновок Товариство вiдповiдає вимогам ч.3. ст.155. Цивiльного кодексу України