ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "НДI ПА" було створено створено у 1995 р. згiдно з Указом Президента "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15.06.93р., Постанови Кабмiну №508 вiд 05.07.93р. та наказу Мiнмашпрому України №1839 вiд 30.12.94р.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ОВАТ "НДI ПА" органiзацiйно складається з нуково-дослiдних пiдроздiлiв та експериментального виробництва. Дочiрнiх пiдприємств та фiлiй в структурi немає
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Вiдповiдно до п.5 ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-XIV встановлена така облiкова полiтика на пiдприємствi:
При веденнi бухгалтерського облiку i формуваннi фiнансової звiтностi керуємось Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" i Положенням (стандартами) бухоблiку. Фiнансова звiтнiсть складається з балансу, звiту про фiнансовi результати, звiту про рух грошових коштiв, звiт упро власний капiтал i примiток до звiту. Фiнансовi звiти мiстять статтi, склад i змiст яких визначаються вiдповiдними Положеннями (стандартами).
Текст аудиторського висновку Аудиторський висновок щодо фiнансової звiтностi
Вiдкритого акцiонерного товариства <Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики> за 2011 рiк
Львiв 26 квiтня 2012 року
Власникам та управлiнському персоналу
Вiдкритого акцiонерного товариства
<Науково дослiдний iнститут прикладної
акустики>
вулиця Плугова, 6
мiсто Львiв
Україна
79059
1. Вступ.
1.1. Пiдстава для аудиту.
Цей Аудиторський висновок складено у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (МСА), зокрема МСА 700 <Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi>, МСА 705 <Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора>, 706 <Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора; Закону України <Про аудиторську дiяльнiсть>; Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>; Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011 року № 1360; iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку.
Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi, вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
1.2. Договiр на проведення аудиту.
Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть Вiдкритого акцiонерного товариства <Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики> (надалi <Товариство>) наданий у вiдповiдностi до Договору А0412 на проведення аудиту фiнансової звiтностi вiд 05 квiтня 2012 року, укладений мiж Товариством та Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю <Ярус. Аудиторськi послуги> (надалi <Аудиторська фiрма>). Аудит проведений з 05 квiтня 2012 року по 20 квiтня 2012 року за мiсцем знаходження Товариства.
1.3. Фiнансова iнформацiя, що пiдлягала аудиторськiй перевiрцi.
Ми провели аудит аудит Фiнасового звiту суб'єкта малого пiдприємництва, що включає баланс станом на 31 грудня 2011 року (форма 1-м) та Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк (форма 2-м).
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства.
1.4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства, вiдповiдальнiсть Аудиторської фiрми.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства України. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення вищезгаданих фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiстю аудиторiв є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв аудиту. Аудиторами проведено аудит у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для дотримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтнах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудиторiв. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори розглядають заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
У вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв аудиту, аудитором дано оцiнку 80 % всього матерiалу, що перевiрявся. Документи та iнформацiя були перевiренi вибiрково, пiд час перевiрки бралася до уваги тiльки наявнiсть суттєвих помилок.
На основi використання системного пiдходу та експертного методу, перевiрено iнформацiю, яка пiдтверджує цифровий матерiал, покладений в основу фiнансових звiтiв. Проаналiзовано бухгалтерськi принципи, що застосовуються в Товариствi, а також дана оцiнка їх вiдповiдностi нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi в перiод, що перевiрявся. Крiм того, дослiджено принципи оцiнки матерiальних статтей фiнансової звiтностi, а також здiйснено оцiнку вiдповiдностi даних цiєї звiтностi.
Пiдтвердження фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2010 року проведено Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю <Аудиторська фiрма <Конкурент-аудит>, згiдно договору № 12 вiд 04 квiтня 2011 року.
Вважаємо, що в процесi проведення аудиторської перевiрки отримано достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення думки.
1.5. Ведення бухгалтерського облiку, складання фiнансових звiтiв.
В Товариствi бухгалтерський облiк ведеться з заступником директора з фiнансових питань. Застосовується журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського облiку, бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i визначення результатiв своєї дiяльностi ведеться в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємпов'язаного їх вiдображення.
Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйсноюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах-ордерах та аналiтичних вiдомостях. Облiк частково автоматизований.
При перевiрцi було встановлено, що фiнансовi звiти за 2011 рiк складенi на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв. Стан наявних первинних документiв вцiлому задовiльний, журнали-ордери, аналiтичнi вiдомостi та iншi регiстри облiку зберiгаються на паперових носiях.
Бухгалтерський облiк протягом 2011 року здiйснювався у вiдповiдностi до вимог Закону України вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> (iз внесеними змiнами i доповненнями), Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, наказу Товариства про облiкову полiтику та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
У перiодi, що пiлягав аудиторськiй перевiрцi, проведено щорiчну iнвентаризацiю станом на 01 листопада 2011 року, на пiдставi внутрiшнього наказу Товариства.
Крiм того, з метою приведення бухгалтерського облiку Товариства у вiдповiднiсть податковому законодавству України (в зв'язку з набранням чинностi окремих норм Податкового кодексу України), станом на 01 квiтня 2011 року проведено iнвентаризацiю основних засобiв та iнших необоротних активiв на пiдставi внутрiшнього наказу Товариства вiд 30 березня 2011 року № 1ОП.
Ми не спостерiгали за вказаними iнвентаризацiями станом на вищезазначенi дати, оскiльки наше призначення аудиторами Товариства вiдбулося пiсля зазначених дат.
Через характер облiкових запасiв Товариства ми не мали змоги пiдтвердити їх наявнiсть за допомогою iнших аудиторських процедур.
Зазначаємо про прийняття у 2011 роцi управлiнським персоналом Товариства рiшення про коригування статей Балансу станом на 31 грудня 2010 року. Управлiнський персонал визначив, що деякi статтi не були належним чином класифiкованi та вiдображенi, в результатi чого було проведено наступнi коригування:
I. Балансу Товариства станом на 31 грудня 2010 року:
а). в активi Балансу:
збiльшено статтю <Залишкова вартiсть основних засобiв> на 2 тисячi гривень;
збiльшено статтю <Первiсна вартiсть основних засобiв> на 5 тисяч гривень;
збiльшено статтю <Знос основних засобiв> на 3 тисячi гривень.
б). в пасивi Балансу:
зменшено статтю <Непокритi збитки> на 2 тисячi гривень.
1.6. Облiкова полiтика.
Облiкова полiтика у Вiдкритому акцiонерному товариствi <Науково дослiдний iнститут прикладної акустики> у 2011 роцi регламентувалася наказом Товариства вiд 04 сiчня 2011 року № 1I4 <Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики пiдприємства>, Визначенi у зазначеному наказi, методологiчнi приципи протягом перiоду були незмiнними та дотримувалися.
2. Загальна частина.
2.1. Основнi вiдомостi про Аудиторську фiрму.
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Ярус. Аудиторськi послуги>
Дата i № свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi: 04 листопада 2010 року, 4390
Юридична адреса: 79070, Україна, мiсто Львiв, вулиця Довженка, 11I27
Телефон (факс): 067 3741898; (032 2765519)
2.2. Основнi вiдомостi про Товариство.
Повне найменування емiтента: Вiдкрите акцiонерне товариство <Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики>
Код ЄДРПОУ: 14308517
Мiсцезнаходження: 79059, мiсто Львiв, вулиця Плугова, 6
Дата та № реєстрацiї: Серiя АОО №839389 вiд 06 лютого 1995 року
Орган реєстрацiї: Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради
Основнi види дiяльностi за довiдкою, виданою управлiнням статистики, вiд 24 сiчня 2012 року АА № 515213: 68.20 - надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
72.19 - дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук;
Статутний фонд товариства становить 287969,25 гривень, який подiлено на 1151877 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна.
Учасниками товариства є:
а). 125 фiзичних осiб - 99,72140 %;
б). 2 юридичнi особи - 0,27860 %.
Протягом 2011 року Товариство знаходилося на cпрощенiй системi оподаткування (єдиний податок за ставкою 10 %). Дiяльнiсть Товариства у 2011 роцi не пiдлягала лiцензуванню.
Чисельнiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2011 року становить 16 чоловiк.
Посадовими особами протягом 2011 року були:
а). голова правлiння - Панькевич Орест Васильович; з 08 грудня 2011 року - Гадьо Iгор Ярославович (рiшення позачергових акцiонерних зборiв вiд 05 грудня 2011 року, наказ про призначення вiд 08 грудня 2011 року № 36);
б). головний бухгалтер - Калугiн Едуард Федорович; з 12 вересня 2011 року - Федчук Леся Миколаївна, заступник директора з фiнансових питань (наказ про призначення вiд 12 вересня 2011 року № 25I09).
3. Змiстова частина.
3.1. Необоротнi активи, їх знос (амортизацiя).
3.1.1. Основнi засоби.
Всi групи основних засобiв Товариства наводяться за фактичною собiвартiстю (первiсною вартiстю). Фiнансовий результат вiд вибуття об'єкту основних засобiв визначається як рiзниця мiж доходом вiд вибуття основних засобiв їх залишковою вартiстю, непрямими податками i витратами, що пов'язанi з вибуттям основних засобiв. Фiнансовий результат вiд вибуття основних засобiв визнається в Звiтi про фiнансовi результати.
Витрати на полiпшення об'єктiв основних засобiв, що призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, капiталiзуються. Витрати для пiдтримання основних засобiв в робочому станi, для одержання первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигод вiд використання таких активiв, включаються до складу витрат звiтного перiоду.
Облiковою полiтикою Товариства визначено, що до основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, термiн корисного використання яких перевищує один рiк i вартiсть яких понад 1000,00 гривень.
Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Для малоцiнних необоротних матерiальних активiв - 50 % вартостi в першому мiсяцi використання.
Аудитори зазначають про незмiннiсть визначених методiв протягом 2011 року.
На нашу думку, склад основних засобiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки в цiлому та ступiнь розкриття вiдповiдають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 <Основнi засоби>.
3.1.2. Нематерiальнi активи.
За даними бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв Товариства станом на 31 грудня 2011 року нематерiальнi активи вiдсутнi.
3.1.3. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї.
За даними бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв Товариства станом на 31 грудня 2011 року не введенi в експлуатацiю основнi засоби (капiтальнi iнвестицiї) на суму 37 тисяч гривень.
3.2. Фiнансовi iнвестицiї.
Станом на 31 грудня 2011 року на балансi Вiдкритого акцiонерного товариства <Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики> не облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
3.3. Запаси.
Для цiлей бухгалтерського облiку Товариства запаси включають: основнi матерiали, малоцiннi i швидкозношуванi предмети та готову продукцiю. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування. Проведений аналiз облiку запасiв свiдчить, що первiсна вартiсть запасiв визначається виходячи з витрат на їх придбання, транспортування, зберiгання i доставку.
Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року, визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами та облiковуються на рахунку бухгалтерського облiку 22 <Малоцiннi та швидкозношуванi предмети>. Вiдповiдно до вимог пункту 23 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключається зi складу активiв (списується з балансу) з подальшим оперативним кiлькiсним облiком таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання.
Облiк запасiв Товариство здiйснює в цiлому у вiдповiдностi з Положенням (Стандартом) бухгалтерського облiку 9 <Запаси>. Обсяг розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 <Запаси>.
3.4. Дебiторська заборгованiсть.
Сума дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2011 року, яка вiдображена в рядку 160 Балансу, становить 45 тисяч гривень.
Збiльшилася iнша поточна дебiторська заборгованiсть з 1 тисячi гривень до 5 тисяч гривень (рядок 210 Балансу на початок i кiнець звiтного перiоду). Дебiторська заборгованiсть оцiнена по первiснiй вартостi, є поточною.
Резерв на покриття сумнiвних боргiв встановлюється виходячи з платоспроможностi кожного окремого дебiтора.
Управлiнський персонал пiдтвердив вiдсутнiсть на 31 грудня 2011 року сумнiвної дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та iншої дебiторської заборгованостi.
3.5. Власний капiтал.
Статутний капiтал Товариства вiдображається за номiнальною вартiстю у вiдповiдностi до зареєстрованого Статуту. Стаття нерозподiленого прибутку (накопиченого збитку) мiстить усi результати поточного та попереднiх перiодiв, iнформацiя про якi розкрита у Звiтi про фiнансовi результати.
Згiдно з даними первинного, аналiтичного i синтетичного облiку структура власного капiталу Товариства наступна:
тисяч гривень
№ пIп Найменування Станом на: Змiна (+;-)
31 грудня 2010 31 грудня 2011
1 2 3 4 5

1. Статутний капiтал 288 288 0
2. Iнший додатковий капiтал 613 613 0
3. Непокритий збиток -166 -196 -30
4. Резервний капiтал 6 6 0
Всього: 741 711 -30
Статутний капiтал Товариства протягом перевiреного перiоду змiн не зазнав. Статутний капiтал внесений повнiстю.
Власний капiтал облiковується на рахунках бухгалтерського облiку: 40 <Статутний капiтал>; 42 <Додатковий капiтал>, 43 <Резервний капiтал>, 44 <Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки)>.
3.6. Зобов'язання.
Визнання, бухгалтерський облiк та оцiнка зобов'язань Товариством здiйснюється згiдно Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 11 <Зобов'язання>. Фактичнi данi про зобов'язання Товариства вiдображенi в II та IV роздiлах пасиву балансу станом на 31 грудня 2011 року, якi складають 6 тисяч гривень та 36 тисяч гривень.
Аналiз даних балансу станом на 31 грудня 2011 року свiдчить, що в загальному обсязi коштiв пасиву переважають власнi кошти, а саме:
Всього джерел за пасивом балансу 753 тисячi гривень, з них:
а). власних 711 тисяч гривень, або 94,42 %;
б). залучених 42 тисячi гривень, або 5,58 %.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги облiковується на рахунках бухгалтерського облiку 63 <Розрахунки з вiтчизняними постачальниками>, 37 <Розрахунки з рiзними дебiторами>. Операцiї, за якими виникли зобов'язання, вiдображенi у бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi. Управлiнський персонал пiдтвердив вiдсутнiсть на 31 грудня 2011 року сумнiвної кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та iншої кредиторської заборгованостi.
Облiк розрахункiв з оплати працi в Товариствi здiйснюється на рахунку бухгалтерського облiку 66 <Розрахунки за заробiтною платою>. У звязку з набранням чинностi з 01 сiчня 2011 року Закону України <Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, страховi внески, якi сплачувались до чотирьох окремих фондiв, з 01 сiчня 2011 року сплачуються до Пенсiйного фонду. Єдиний внесок нараховується вiдповiдно до статтi 7 роздiлу III Порядку нарахування, обчислення i сплати єдиного внеску Законом України <Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообовязкове державне соцiальне страхування. Облiк єдиного внеску здiйснюється на субрахунку бухгалтерського облiку 651. Залишки, вiдображенi у фiнансових звiтах, достовiрно вiдображають стан розрахункiв iз заробiтної плати та з державними фондами.
Облiк розрахункiв з пiдзвiтними особами в Товариствi ведеться на рахунку бухгалтерського облiку 372 <Розрахунки з пiдзвiтними особами>. Операцiї за розрахунками з пiдзвiтними особами в повнiй мiрi вiдображенi в бухгалтерському облiку, залишки в бухгалтерському балансi реально вiдображають стан розрахункiв з пiдзвiтними особами.
3.7. Доходи.
Облiк доходiв Товариства ведеться вцiлому згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 <Дохiд>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 листопада 1999 року № 290.
Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку пiдприємства здiйснюється на пiдставi таких первинних документiв: видаткових накладних, актiв приймання-передачi виконаних робiт та виписок банку.
Данi, вiдображенi в журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно доходiв за 2011 рiк вiдповiдають первинним документам.
Бухгалтерський облiк доходiв вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) здiйснюється Товариством в залежностi вiд видiв нарахованих доходiв на окремих субрахунках рахунку бухгалтерського облiку 70 <Доходи вiд реалiзацiї>.
Бухгалтерський облiк iнших операцiйних доходiв здiйснюється на окремих субрахунках рахунку бухгалтерського облiку 71 .
Бухгалтерський облiк iнших доходiв здiйснюється на окремих субрахунках рахунку бухгалтерського облiку 74 .
На нашу думку, бухгалтерський облiк доходiв вiд рiзних видiв дiяльностi Товариства ведеться у вiдповiдностi до норм Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 <Доходи>.
3.8. Витрати.
Вiдображення витрат Товариством у 2011 роцi здiйснювалося на вiдповiдних <витратних> рахунках бухгалтерського облiку без використання рахункiв класу 8 <Витрати за елементами>. Бухгалтерський облiк витрат здiйснюється на пiдставi наступних первинних документiв: актiв приймання-передачi виконаних робiт, накладних та iнших розрахункових документiв. Регiстрами бухгалтерського облiку витрат є журнали-ордери та вiдомостi облiку по окремих субрахунках витрат.
Данi, вiдображенi в журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторам, стосовно витрат Товариства за 2011 рiк вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi.
Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань, а у Звiтi про фiнансовi результати - одночасно з доходами, для отримання яких вони понесенi. Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, за умови достовiрної оцiнки витрат.
Витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю (адмiнiстративнi витрати, витрати на збут та iншi), класифiкуються вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 16 <Витрати>, до собiвартостi реалiзованої продукцiї (послуг) не вiдносяться та вважаються витратами звiтного перiоду з вiдповiдним вiдображенням у фiнансовiй звiтностi.
На нашу думку, облiк витрат Товариства ведеться вiдповiдно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 <Витрати>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 грудня 1999 року № 318.
4. Аналiз показникiв фiнансового стану.
Нижче наведено аналiз показникiв фiнансового стану Товариства на предмет платоспроможностi станом на 31 грудня 2010 року та станом на 31 грудня 2011 року за системою загальноприйнятих показникiв та нормативiв згiдно з правилами проведення фiнансового аналiзу.
№ пIп Коефiцiєнт Формула розрахунку Значення Нормативне значення
31.12.2010 31.12.2011
1 2 3 4 5 6
I. Аналiз майнового стану
1.1. Зносу основних засобiв Знос
Первiсна вартiсть 0,41 0,42 Зменшення
1.2. Оновлення основних засобiв Надходження за рiк
Первiсна вартiсть на кiнець перiоду 0,00 0,00 Збiльшення
1.3. Вибуття основних засобiв Вибуття за рiк
Первiсна вартiсть на початок перiоду 0,00 0,00 Менше, нiж Ко
II. Аналiз лiквiдностi
2.1. Покриття Оборотнi активи
Поточнi зобов'язання 39,60 11,03 Бiльше 1,0
2.2. Швидкої лiквiдностi Оборотнi активи-Запаси
Поточнi зобов'язання 21,90 6,11 0,6-0,8
2.3. Абсолютної лiквiдностi Поточнi фiнансовi iнвестицiї+грошовi кошти
Поточнi зобов'язання 0,70 0,28 Бiльше 0, збiльшення
2.4. Чистий оборотний капiтал, тисяч гривень Оборотнi активи - Поточнi зобов'язання 386 361 Бiльше 0, збiльшення
III. Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi)
3.1. Платоспроможностi (автономiї) Власний капiтал
Валюта балансу 0,98 0,94 Бiльше 0,5
3.2. Фiнансування Забезпечення наступних витрат i платежiв + довгостроковi зобов'язання+Поточнi зобов'язання +Доходи майбутнiх перiодiв
Власний капiтал 0,02 0,06 Менше 1,0
3.3. Забезпеченостi власними ОЗ Оборотнi активи-Поточнi зобов'язання
Оборотнi активи 0,97 0,91 Бiльше 0,1
3.4. Маневреностi власного капiталу Оборотнi активи-Поточнi зобов'язання
Власний капiтал 0,52 0,51 Бiльше 0, збiльшення
IV. Аналiз дiлової активностi
4.1. Оборотностi активiв Чистий дохiд
(Актив на початок+Актив на кiнець)I2 х 0,85 Збiльшення
4.2. Оборотностi кредиторської заборгованостi Чистий дохiд
{(i Векселi виданi, Кредиторська заборгованiсть за товари, Поточнi зобов'язання за розрахунками на початок)+(i Векселi виданi, Кредиторська заборгованiсть за товари, Поточнi зобов'язання за розрахунками на кiнець)}I2 х 28,00 Збiльшення
4.3. Оборотностi дебiторської заборгованостi Чистий дохiд
{(i Векселi одержанi, Дебiторська заборгованiсть за товари, Дебiторська заборгованiсть за розрахунками, Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на початок)+(i Векселi одержанi, Дебiторська заборгованiсть за товари, Дебiторська заборгованiсть за розрахунками, Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець)}I2 х 12,63 Збiльшення
4.4. Строк погашення дебiторської заборгованостi, днiв Тривалiсть перiоду
Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi х 28,90 Зменшення
4.5. Строк погашення кредиторської заборгованостi, днiв Тривалiсть перiоду
Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi х 13,04 Зменшення
4.6. Оборотностi основних засобiв Чистий дохiд
(Первiсна вартiсть на початок+на кiнець)I2 х 1,18 Збiльшення
4.7. Оборотностi власного капiталу Чистий дохiд
(Власний капiтал на початок+на кiнець)I2 х 0,89 Збiльшення
V. Аналiз рентабельностi
5.1. Рентабельностi активiв Чистий прибуток
(Актив на початок+Актив на кiнець)I2 х -0,04 Бiльше 0, збiльшення
5.2. Рентабельностi власного капiталу Чистий прибуток
(Власний капiтал на початок+Власний капiтал на кiнець)I2 х -0,04 Бiльше 0, збiльшення
5.3. Рентабельностi дiяльностi Чистий прибуток
Чистий дохiд х -0,05 Бiльше 0, збiльшення
4.1. Коефiцiєнти, що характеризують лiквiднiсть Товариства, мають тенденцiю до зниження в порiвняннi з минулим роком, але їх значення залишаються на досить високому рiвнi:
а). зазнали зменшення значення коефiцiєнта покриття (з 39,60 до 11,03) та значення коефiцiєнта швидкої лiквiдностi (з 21,90 до 6,11). Ресурсiв Товариства для погашення його поточних зобов'язань при умовi своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами, достатньо.
б). зниження значення показника чистого оборотного капiталу (з 386 тисяч гривень до 361 тисячi гривень) - у 2011 роцi ступiнь покриття зобов'язань Товариства його активами та спроможнiсть сплачувати поточнi зобов'язання i розширювати подальшу дiяльнiсть зазнали зазнав незначного погiршення.
в). коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi зазнав зменшення (0,70 та 0,28 вiдповiдно). Здатнiсть Товариства негайно погашати короткострокову заборгованiсть лише за рахунок грошових коштiв погiршилася.
4.2. Аналiз майнового стану свiдчить про стабiльнiсть в структурi та вартостi необоротних активiв (основних засобiв) Товариства протягом 2011 року, а саме: коефiцiєнт зносу основних засобiв зазнав росту (з 0,41 до 0,42) - така тенденцiя свiдчать про планомiрне <старiння> основних засобiв Товариства внаслiдок нарахування їх зносу; частка нових основних засобiв в загальнiй вартостi основних засобiв є низькою.
4.3. Аналiз рiвня показникiв, що характеризують фiнансову стiйкiсть, вказує: на високу питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть (значення коефiцiєнта автономiї становить 0,98 та 0,94 вiдповiдно); на незначне пiдвищення рiвня залежностi Товариства вiд залучених засобiв (коефiцiєнт фiнансування становить 0,02 та 0,06 вiдповiдно); маневренiсть власного капiталу залишається на досить високому рiвнi (коефiцiєнт маневреностi капiталу становить 0,52 та 0,51 вiдповiдно); забезпеченiсть Товариства власними оборотними засобами дещо погiршилася, все ж значення даного показника знаходиться в межах нормативного (коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами становить 0,97 та 0,91 вiдповiдно).
4.4. Рiвень показникiв, що характеризують дiлову активнiсть, свiдчить про сталий рiвень ефективностi основної дiяльностi та високу швидкiсть обертання фiнансових ресурсiв Товариства.
4.5. Рiвень показникiв, що характеризують рентабельнiсть, свiдчить про досягнення Товариством рiвня збитковостi фiнансово-господарської дiяльностi у 2011 роцi, про що свiдчать вищенаведенi показники:
а). активи використовуються нижче рiвня 2010 року (коефiцiєнт рентабельностi активiв становить -0,04);
б). коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу також має вiд'ємне значення та становить -0,04);
в). господарська дiяльнiсть Товариства у 2011 роцi є збитковою - коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi становить -0,05.
Товариство є вцiлому платоспроможним та незалежним з фiнансової точки зору, частка власних коштiв в загальнiй сумi коштiв Товариства є високою, забезпечене власними обiговими коштами, що необхiднi для пiдтримання фiнансової стiйкостi.
5. Висловлення думки щодо фiнансової звiтностi.
Як зазначено в пунктi 1.5 даного Аудиторського висновку, ми не спостерiгали за проведеними iнвентаризацiями протягом року, що пiдлягав аудиторськiй перевiрцi, оскiльки наше призначення аудиторами Товариства вiдбулося пiсля зазначених дат i через характер облiкових запасiв Товариства ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших процедур.
На нашу думку, за винятком впливу коригувань, якi могли б бути потрiбними, в разi пiдтвердження аудиторами наявних запасiв, фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва складений вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, i в складi Балансу (форма 1-м) та Звiту про фiнансовi результати (форма 2-м), справедливо й достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображають фiнансовий стан Вiдкритого акцiонерного товариства <Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики> станом на 31 грудня 2011 року.
6. Висловлення думки щодо показникiв фiнансово-господарської дiяльностi у вiдповiдностi до вимог Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
6.1. Розкритття iнформацiї за видами активiв.
6.1.1. В бухгалтерському облiку матерiальнi та нематерiальнi активи класифiкованi по таких групах:
а). будинки та споруди (рахунок бухгалтерського облiку № 103);
б). машини та обладнання (рахунок бухгалтерського облiку № 104);
в). транспортнi засоби (рахунок бухгалтерського облiку № 105);
г). iнструменти, прилади, iнвентар (рахунок бухгалтерського облiку № 106);
д). iншi основнi засоби (рахунок бухгалтерського облiку № 109);
е). iншi необоротнi матерiальнi активи (рахунок бухгалтерського облiку № 11).
Знос основних засобiв та iнших оборотних матерiальних активiв вiдображається на рахунку 13 <Знос>.
6.1.2. В бухгалтерському облiку запаси класифiкованi по таких групах:
а). виробничi запаси (рахунок бухгалтерського облiку 20);
б). малоцiннi та швидкозношуванi предмети (рахунок бухгалтерського облiку 22);
в). готова продукцiя (рахунок бухгалтерського облiку № 26).
6.1.3. Дебiторська заборгованiсть облiковується на таких рахунках бухгалтерського облiку:
- 36 <Розрахунки з покупцями та замовниками>;
- 37 <Розрахунки з рiзними дебiторами>.
6.1.4. На балансi Товариства станом на 31 грудня 2011 року не рахуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї .
6.1.5. Зведенi данi щодо структури, руху та динамiки активiв Товариства протягом 2011 року в розрiзi видiв активiв наведено нижче (тисяч гривень).
№ пIп Вид активу 31 грудня 2010 31 грудня 2011 Динамiка активiв
Сума %
1 2 3 4 5 6

1. Необоротнi активи:
1.1. Основнi засоби, залишкова вартiсть 321 317 -4 -1,25
1.2. Незавершене будiвництво 37 37 0 0,00
Разом необоротнi активи: 358 354 -4 -1,12
2. Запаси:
2.1. виробничi запаси 16 16 0 0
2.2. Готова продукцiя 161 161 0 0
Разом запаси: 177 177 0 0
3. Дебiторська заборгованiсть:
3.1. за товари, роботи, послуги 50 45 -5 -10,00
3.2. iнша поточна заборгованiсть 1 5 +4 +400,00
Разом дебiторська заборгованiсть: 51 50 -1 -1,96
4. Грошовi кошти:
4.1. грошовi кошти в нацiональнiй валютi 7 10 +3 +42,86
Разом грошовi кошти: 7 10 +3 +42,86
5. Витрати майбутнiх перiодiв 2 2 0 0
6. Iншi оборотнi активи 160 160 0 0
Всього активи: 756 753 -3 -0,40
6.2. Розкритття iнформацiї про зобов'язання.
6.2.1. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги облiковується на рахунку бухгалтерського облiку 63 <Розрахунки з постачальниками та пiдрядчиками>.
6.2.2. Облiк розрахункiв з оплати працi здiйснюється на рахунку бухгалтерського облiку 66 <Розрахунки за заробiтною платою>. Облiк єдиного внеску здiйснюється на субрахунку бухгалтерського облiку 651.
6.2.3. Облiк розрахункiв з пiдзвiтними особами ведеться по рахунку бухгалтерського облiку 372 <Розрахунки з пiдзвiтними особами>.
6.2.4. Зведенi данi щодо структури, руху та динамiки зобов'язань Товариства протягом 2011 року в розрiзi видiв зобов'язань наведено нижче (тисяч гривень)
№ пIп Вид зобов'язання 31 грудня 2010 31 грудня 2011 Динамiка
Сума %
1 2 3 4 5 6

1. Забезпечення наступних витрат i
цiльове фiнансування 5 6 +1 +20,00
2. Поточнi зобов'язання:
2.1. кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 5 4 -1 -20,00
2.2. з бюджетом 5 6 +1 +20,00
2.3. зi страхування 0 6 +6 +100,00
2.4. з оплати працi 0 20 +20 +100,00
Разом поточнi зобов'язання: 10 36 +26 +260,00
Всього зобов'язання: 15 42 +27 +180,00
6.3. Розкритття iнформацiї про власний капiтал.
Власний капiтал Товариства облiковується на рахунках бухгалтерського облiку 40 <Статутний капiтал>, 42 <Додатковий капiтал>, 43 <Резервний капiтал>, 44 <Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки)>.
6.4. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства.
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2011 року розрахована у вiдповiдностi до вимог Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Найменування статтi Код рядка За даними балансу Розрахунковi данi
1 2 3 4
АКТИВИ
Незавершене будiвництво 020 37 37
Основнi засоби: залишкова вартiсть 030 321 321
Запаси: виробничi запаси 100 16 16
Готова продукцiя 130 161 161
дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 160 45 45
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 5 5
Грошовi кошти та їх еквiваленти: в нацiональнiй валютi 230 10 10
Iншi оборотнi активи 250 160 160
Витрати майбутнiх перiодiв 270 2 2
Активи, усього 753 753
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 530 4 4
Поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом 550 6 6
Поточнi зобов'язання за розрахунками: зi страхування 570 6 6
Поточнi зобов'язання за розрахунками: з оплати працi 580 20 20
Зобов'язання, усього 36 36
Розрахункова вартiсть чистих активiв 717 717
Статутний капiтал 300 288 288
Скоригований статутний капiтал 288 288
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 429 тисяч гривень. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i скоригованим статутним капiталом становить 429 тисяч гривень. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги пункту 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
6.5. Розкритття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку.
Iнформацiя щодо формування, обсягу чистого прибутку Товариства, його динамiки протягом 2011 року наведена нижче (тисяч гривень).
№ пIп Показник 31 грудня 2010 31 грудня 2011 Динамiка
Сума %
1 2 3 4 5 6

1. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 572 644 +72 +12,50
2. Разом чистi доходи 572 644 +72 +12,50
3. Iншi операцiйнi витрати 553 674 +121 +21,80
4. у тому числi: єдиний податок 57 64 +7 +12,20
5. Разом витрати 553 674 +121 +21,80
6. Чистий прибуток (збиток) 19 -30 -49 -258,95
6.6. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв.
У перiодi, що пiдлягав аудиту, вiдбулися дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Вiдкритого акцiонерного товариства <Науково дослiдний iнститут прикладної акустики> та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, суть яких наведено нижче:
№ пIп Дата виникнення iнформацiї Змiст iнформацiї

1 2 3

1. не приймалось рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу
2. не приймалось рiшення про викуп власних акцiй
3. не встановлено факти лiстингуIделiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi
4. не отримувались отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента
5. здiйснювалась змiна складу посадових осiб емiтента
6. не вiдбувалася змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй
7. не приймалось рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв
8. не приймалось рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу
9. не встановлено порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю
10. не приймалось рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента
6.7. Розкриття регулярної iнформацiї.
У перiодi, що пiдлягав аудиту, виникла регулярна iнформацiя, а саме: 24 червня 2011 року Вiдкритим акцiонерним товариством <Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики> розмiщена регулярна iнформацiя за 2010 рiк, у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України.Директор
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
<Ярус. Аудиторськi послуги> В.В. Ярчук
сертифiкат Аудиторської палати України
вiд 02 липня 2009 року № 006607.
Свiдоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фiрм та аудиторiв
вiд 04 листопада 2010 року № 4390.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом дiяльностi є науково-дослiдна робота та виготовлення дрiбних партiй експериментальних виробiв.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Придбань та вiдчужень активiв за останнiх 5 рокiв не було.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби емiтента складають 317 тис. грн. за залишковою вартiстю, знаходяться за юридичною адресою Товариства.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Негативно на дiяльнiсть пiдприємства впливають велика конкуренцiя в галузi, малi обсяги обiгових коштiв, високi вiдсотки за користування кредитами банку та високi податки.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Протягом звiтного перiоду штрафнi санкцiї до товариства за порушення чинного законодавства не застосовувались.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Пiдприємство провадить свою дiяльнiсть за госпрозрахунковою систеою фiнансування.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду пiдприємство не має укладених, але не виконаних угод.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Планується реалiзацiя основних засобiв, якi вiдпрацювали амортизацiйний строк, та ремонт тих, що залишаться. Також планується пошук нових клiєнтiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок В першу чергу планується погасити збитковiсть, перейти в ряд прибуткових пiдприємств. Також планується нарощувати обсяги реалiзацiї. На перспективу плануєтьмо вийти на зарубiжнi ринки для закупiвлв необхiдних полiграфiчних матерiалiв.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Товариство у звiтному перiодi не було задiяне в судових справах.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iншої суттєвої iнформацiї немає.