ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
23.12.1999 287I13I1I99 Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР UA 1302821004 іменні прості Документарна Іменні 0.250 1151877 287969.250 100.0000000
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. ЛiстингIделiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Додаткового випуску акцiй за звiтний рiк не було.