ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ТзОВ "Гал - Ера"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  20831192
Місцезнаходження  Україна, Львівська область, шевченкiвський, 79066, м.Львiв, вул.Плугова,6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АБ 293322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку м.Київ
Дата видачі ліцензії або іншого документа  25.10.2005
Міжміський код та телефон  дIв
Факс  дIв
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис  Послуги надавалися згiдно договору.