ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 

Особлива інформація на 20.07.2012

Титульний аркуш Повідомлення


 Голова Правлiння - Директор                            Гадьо Iгор Ярославович 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    24.07.2012  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики"
    Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 14308517
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 79059
     Населений пункт м.Львiв
     Вулиця, будинок вул.Плугова, 6
     Міжміський код, телефон та факс 032 293-61-81, 032 293-61-81
     Електронна поштова адреса gado1978@mail.ru

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 20.07.2012
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення "Бюлетень.Цiннi папери України"
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення 136
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 24.07.2012
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення ndiakustyk.prat.ua
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 24.07.2012