ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Особлива інформація на 25.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Гадьо І.Я.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

25.04.2017

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ "
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6.
4. Код за ЄДРПОУ 14308517
5. Міжміський код та телефон, факс (032)293-61-81, (032)293-61-81
6. Електронна поштова адреса ndipa@hme.pat.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

25.04.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

80(2585), Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

27.04.2017

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

ndiakustyk.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.04.2017

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}