ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ"

Код за ЄДРПОУ: 14308517
Телефон: (032)293-61-81
e-mail: gado1978@mail.ru
Юридична адреса: 79059, м.Львів, вул.Плугова, 6
 
Дата розміщення: 02.12.2014

Особлива інформація на 01.12.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння - Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Гадьо I.Я.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

02.12.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний iнститут прикладної акустики"
2. Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 79059, м.Львiв, вул.Плугова, 6
4. Код за ЄДРПОУ 14308517
5. Міжміський код та телефон, факс (032)293-61-81, (032)293-61-81
6. Електронна поштова адреса gado1978@mail.ru


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

02.12.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

д/н, Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

ndiakustyk.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

02.12.2014

(дата)